7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 20/11/2018 15:08:00
Tags: tebliğvergi
\n\n
7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN\nHÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
\n\n
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN  GEÇİCİ\n1 İNCİ MADDESİNİN
\n\n
UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ
\n\n
1.AMAÇ
\n\n
Bu Tebliğin amacı, 21/3/2018 tarihli ve\n7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde\nDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen 16 ve\ndaha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına\nbağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına ilişkin\nusul ve esasların belirlenmesidir.
\n\n
2.YASAL DÜZENLEME
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesinde;
\n\n
“(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği\ntarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel\nTüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03,\n87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha\nbüyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından,\nilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar\nvasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya\nçıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında\nyer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen)\nyeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000\nTürk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir\nhacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar\nKurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.
\n\n
(2) Birinci fıkra kapsamında yeni\naracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Bakanlar\nKurulunca söz konusu araç için tespit edilen tutarın altında olması halinde\nözel tüketim vergisi tahsil edilmez, tahakkuk eden özel tüketim vergisini aşan\ntutar iade edilmez ve başka bir araç alımında kullanılmaz.
\n\n
(3) 10/12/2003 tarihli ve\n5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile kamu\ntüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf\nyükseköğretim kurumları hariç) bu madde hükümlerinden faydalanamaz.
\n\n
(4) İhraç edilen veya hurdaya\nçıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın,\ntescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek\nsuretiyle tespit olunur.
\n\n
(5) Bu madde kapsamında ihraç edilen\naracın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci,\n169 uncu ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde,\nyeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi tutarı, terkin\ntarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183\nsayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre\nhesaplanan tecil faizi ile birlikte ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi\ndairesine ödenmeden araç ithal edilemez.
\n\n
(6) Bu madde hükümlerinden haksız\nolarak faydalanılması halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi\nfaydalanandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu\nhükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile\nbirlikte tahsil edilir.
\n\n
(7) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada\nyer alan tutarı; sıfıra kadar indirmeye, aracın hurdaya çıkarılması veya ihraç\nedilmesi durumuna göre farklılaştırmaya, hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek\naraçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda aranılacak\nnitelikleri belirlemeye yetkilidir.
\n\n
(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin\nusul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken\nbelirlenir.”
\n\n
hükmü yer almaktadır.
\n\n
3.KAPSAM
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi\nkapsamına, aşağıda belirtilen araçların, adına kayıt ve tescilli olduğu yine\naşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı\nolarak ilk iktisap edilecek aynı cins araçlar girmektedir.
\n\n
3.1. Madde Hükmünden\nYararlanılabilecek Araçlar
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesinin birinci fıkrasına göre, düzenlemenin kapsamına 6/6/2002 tarihli ve\n4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin;
\n\n
-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için\nçekiciler,
\n\n
-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha\nfazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,
\n\n
-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan,\npick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar,
\n\n
-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van,\npanelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar
\n\n
girmektedir.
\n\n
Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta\nolanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya\nçıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden\nyararlanılabilir. Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı\nliste  kapsamında yer almayan araçlar için düzenlemeden\nyararlanılamayacağı gibi, söz konusu liste kapsamında yer almakla birlikte\nkayıt ve tescile tabi olmayan veya maddede belirtilen G.T.İ.P. numaraları\ndışında kalan araçlar (87.05\n G.T.İ.P. numaralı özel amaçlı motorlu taşıtlar, 87.09 G.T.İ.P. numaralı\naraçlar, 87.11 G.T.İ.P.\nnumaralı motosikletler ve mopedler, 88.02 G.T.İ.P. numaralı hava taşıtları,\n8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P. numaralı deniz taşıtları,\ntraktörler, iş makinaları vb.) için de düzenlemeden yararlanılması mümkün\ndeğildir.
\n\n
Öte yandan, madde hükmünden\nyararlanılabilmesi için kapsama dâhil kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük\nyaştaki araçların doğrudan veya Bakanlar Kurulunca nitelikleri belirlenen\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da yine Bakanlar Kurulunca\nbelirlenen hurda teslim yerlerine fiilen teslim edilmesi şart olduğundan,\nmevcut bulunmayan (kayıp, çalıntı gibi) veya motorlu araç vasfını kaybetmiş\naraçlar için düzenlemeden yararlanılması mümkün değildir. Buna göre, ihraç\nedilecek veya hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması,\nmotor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının mevcut bulunması gerekir.
\n\n
Kayıt ve tescili silinerek ihraç edilecek\nveya hurdaya çıkartılacak araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl\ndikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında\nolduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur. Örneğin, tescil belgesinde 1994\nmodel olduğu belirtilen bir aracın 2018 yılındaki yaşı, 1994 yılında bir\nyaşında kabul edilmek suretiyle 25 olarak hesaplanır. Bu durumda 2018 yılında\n2003 model ve daha eski model araçların, 2019 yılında ise 2004 model ve daha\neski model araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde\ndüzenlemeden yararlanılabilir.
\n\n
Diğer taraftan, trafiğe çıktıkları yıldan\ndaha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da\ntescil belgesinde yazılı model yılı dikkate alınır. Örneğin, 2004 model aracın\ntescil işlemi 2003 yılında yapılmış olsa dahi bu araç 2018 yılında 15 yaşında\nkabul edilir ve bu yıl ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, bu\naraç için düzenlemeden yararlanılamaz. Ancak, söz konusu araç için 2019 yılında\ndüzenlemeden yararlanılabileceği tabiidir.
\n\n
Madde kapsamında yeni alınacak aracın,\nihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekir. Aynı\ncinsten kasıt, esas itibarıyla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin aynı\ntarife pozisyonu sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca (Türkiye\nNoterler Birliği veya noterliklerce) aynı cinste kayıt ve tescil edilen\naraçlardır. Örneğin, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın kamyonet cinsi\nbir araç olması halinde, düzenlemeden sadece kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk\niktisabında yararlanılabilir; başka cins bir aracın, örneğin otomobilin ilk\niktisabında düzenlemeden yararlanılamaz.
\n\n
İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan\naracın, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında\nyer alan bir araç olması halinde, yeni alınacak aracın motor silindir hacminin\n1600 cm³ ve altında olması gerekir. Ancak, madde kapsamında yeni alınacak aynı\ncins aracın sadece elektrik motorlu olması durumunda, motor gücü sınırlaması\nolmaksızın düzenlemeden yararlanılabilir.
\n\n
İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan\naraçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır. Örneğin, 87.03 G.T.İ.P.\nnumarasındaki 2000 model, motor silindir hacmi 1900 cm³ olan otomobilin ihraç\nedilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, motor silindir hacmi 1600 cm³ ve\naltında olan otomobilin ilk iktisabında, madde hükmünden yararlanılabilir.
\n\n
Ayrıca, madde kapsamındaki 8701.20, 87.02\nve 87.04 G.T.İ.P.\nnumarasındaki araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde, aynı\ncins yeni bir aracın ilk iktisabında motor silindir hacmine bakılmaksızın madde\nhükmünden yararlanılabilir.
\n\n
3.2. Madde Hükmünden Yararlanabilecek\nKişiler
\n\n
Madde hükmünden, ilgili trafik sicilinde\nadlarına kayıtlı bu Tebliğin (3.1.) bölümünde belirtilen araçlarını bu Tebliğde\nbelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla\nihraç eden ya da hurdaya çıkartan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası\nreddetmemiş mirasçıları yararlanabilir.
\n\n
Düzenlemeden yararlanma hakkı, trafik\nsicilinde adlarına araç kayıtlı olan kişilere ait olup, bir başkasına\ndevredilemez.
\n\n
İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan\naracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde,\nsadece tek bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Bu\nkapsamda yeni araç, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın tüm malikleri\ntarafından adlarına müştereken kayıt ve tescil edilmek üzere iktisap\nedilebileceği gibi diğer maliklerin, araç üzerindeki mülkiyet hakkından bir kişi\nlehine feragat etmesi suretiyle, maliklerden biri tarafından da bu malik adına\nkayıt ve tescil edilmek üzere iktisap edilebilir.
\n\n
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol\nKanununa tabi kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum ve\nkuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kuruluşları hariç) madde\nhükümlerinden yararlanamaz.
\n\n
3.3. Yeni Araç Alımında Terkin\nEdilecek ÖTV Tutarı
\n\n
18/5/2018 tarihli 30425  sayılı\nResmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar\nKurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde\nkapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir\naracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek\nkısmı,
\n\n
a) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli\n(II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P.\nnumarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim\nvergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,
\n\n
 
\n\n
\n\n\n \n \n
Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)
\n \n \n
Terkin Edilecek
\n
ÖTV Tutarı (TL)
\n \n \n \n \n
Matrahı\n 46.000 TL’yi aşmayanlar için
\n \n \n
10.000
\n \n \n \n \n
Matrahı\n 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için
\n \n \n
8.000
\n \n \n \n \n
Matrahı\n 80.000 TL’yi aşanlar için
\n \n \n
3.000
\n \n \n\n\n
\n\n
 
\n\n
b) Diğer araç cinsleri için 10.000 TL\nolarak,
\n\n
tespit edilmiştir.
\n\n
Buna göre, yeni araç alımında tahakkuk\neden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel\ntüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan Kararnamede belirlenen tutarlar,\nbunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan,\nminibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına\nbakılmaksızın 10.000 TL, terkin edilir.
\n\n
Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden\nözel tüketim vergisinin, araç cinsleri itibarıyla yukarıda belirtilen tutarın\naltında olması halinde özel tüketim vergisi tahsil edilmez. Tahakkuk eden özel\ntüketim vergisini aşan tutar iade edilmez ve başka bir araç alımında\nkullanılamaz.
\n\n
3.4. Madde Hükmünden Yararlanma Süresi
\n\n
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği\n27/3/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar kayıt ve tescili\nsilinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen veya hurdaya\nçıkartılan araçlar yerine 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk\niktisabı yapılacak araçlar için tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Bakanlar\nKurulunca belirlenen kısmı terkin edilir.
\n\n
27/3/2018 tarihinden önce tescil kaydı\nsilinen, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine ilk iktisap edilen\naraçlar için düzenlemeden yararlanılamayacağı gibi, 31/12/2019 tarihinden sonra\ntescil kaydı silinen, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar yerine ilk\niktisap edilen araçlar için de düzenlemeden yararlanılamaz.
\n\n
27/3/2018 ilâ 31/12/2019 tarihleri (bu\ntarihler dâhil) arasında eski araç ihraç edilmek veya hurdaya çıkarılmakla\nbirlikte, 31/12/2019 tarihine kadar düzenleme kapsamında yeni araç alınmamış\nolması halinde, bu tarihten sonra alınacak yeni araçlar için düzenlemeden\nyararlanılamaz.
\n\n
4.MADDENİN\nUYGULAMASI
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi\nhükümlerinden yararlanılabilmesi için aşağıda belirtildiği şekilde işlem\nyapılması gerekir.
\n\n
Bu uygulamada “tescil kuruluşu” tabiri,\nilgili mevzuatına göre, trafik tescil kuruluşlarını ve tescile yetkili\nbirimleri ifade eder.
\n\n
4.1. Araçların Doğrudan veya\nİhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilmesi
\n\n
Tebliğin (3.1.) bölümünde belirtilen\naraçların (3.2.) bölümünde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,\ndoğrudan veya 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci\nmaddesinin beşinci fıkrasında nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla\nihraç edilmesi halinde, aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan\nsadece motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk\niktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, söz konusu araç için aynı\nKararın aynı maddesinin birinci fıkrasında tespit edilen kısmı terkin edilir.
\n\n
Bu düzenlemeden yararlanabilmesi için\neski aracın yurt dışındaki müşteriye teslim edilmek üzere T.C. Gümrük\nBölgesinden çıkmış olması şarttır. Yurt dışındaki müşteri tabiri, ikametgâhı,\nişyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içindeki\nbir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Aracın\nihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat\nalıcıya yurt içinde teslimi, ihracat sayılmaz. Düzenlemeden yararlanılabilmesi\niçin ihracatın gerçekleştirildiğinin gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi\nzorunludur.        
\n\n
Ayrıca, düzenleme kapsamında ihraç\nedilmek istenen aracın geçerli muayenesinin bulunması şarttır.
\n\n
4.1.1.\nAraçların Doğrudan İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
\n\n
Düzenleme kapsamında, adına kayıtlı\naracını doğrudan ihraç edecek kişi, aracın 16 ve daha büyük yaşta ancak 1997\nmodelden yeni olması halinde bir örneği Tebliğ ekinde (EK:1A) yer alan\ndilekçeyle, aracın 1997 model veya daha eski olması halinde ise bir örneği\nTebliğ ekinde (EK:1B) yer alan dilekçeyle herhangi bir tescil kuruluşuna\nbaşvurarak aracın ihraç edilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazı\nverilmesini talep eder.
\n\n
Başvuru üzerine, tescil kuruluşunca\naracın düzenleme kapsamındaki araç cinslerinden olup olmadığı ve geçerli\nmuayenesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve tescil kaydında yazılı model\nyılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle başvuruya konu aracın\nyaşı tespit edilir. Aracın, düzenleme kapsamındaki araç cinslerinden olmaması\nveya geçerli muayenesinin bulunmaması ya da 16 yaşından daha küçük yaşta\nolduğunun tespiti halinde, söz konusu başvuru, işlem yapılmaksızın reddolunur.
\n\n
İhraç edilmek istenen aracın 16 ve daha\nbüyük yaşta ancak 1997 modelden yeni olması halinde, bu araçlar için 18/5/2017\ntarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı\nKanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair\nKanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanma imkanı bulunmadığı dikkate\nalınarak, tescil kaydında mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhler\nile mükellefin motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye bağlı gecikme faizi,\ngecikme zammı, vergi cezası ve tescil plakasına kesilen idari para cezası\nbulunmaması kaydıyla, tescil kuruluşunca 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi kapsamında ihraç edilmesinde sakınca bulunmadığına dair bir örneği\nTebliğ ekinde (EK:2A) yer alan yazı verilir. 16 ve daha büyük yaşta ancak 1997\nmodelden yeni araçların üzerinde ihraç edilmesine engel belirtilen şekilde\nherhangi bir takyidatın veya borcun bulunması halinde, takyidat kaldırılmadıkça\nve borçlar ödenmedikçe söz konusu yazının verilmeyeceği tabiidir.
\n\n
Model yılı 1997 veya daha eski olan\naraçlar için aynı zamanda 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci\nfıkrası hükmünden yararlanılması da mümkün olduğundan, 6183 sayılı Amme\nAlacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan\nhacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza,\nrehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmaması kaydıyla, tescil kuruluşunca\n7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi kapsamında ihraç edilmesinde sakınca bulunmadığına dair bir örneği\nTebliğ ekinde (EK:2B) yer alan yazı verilir.
\n\n
Tescil kuruluşunca verilen yazı, araca\nilişkin Motorlu Araç Tescil Belgesinin noter onaylı bir örneğiyle birlikte\naracın ihracında gümrük idaresine ibraz edilir. Aracın ihracatına ilişkin\ngümrük beyannamesinde, madde hükmünden yararlanmak üzere ihraç edilen aracın\nmarka, model, şasi ve motor numarası ile en son tescil plakasının yazılması\nzorunludur.
\n\n
İlgili gümrük idaresince araç, araca\nilişkin belgeler ile beyanname kontrol edilir ve uyumlu olması halinde aracın\nihracına izin verilir.
\n\n
Aracın ihracatının gerçekleştirilmesi\nhalinde, aracını doğrudan ihraç eden kişi tarafından ilgisine göre Tebliğ\nekinde (EK:3A) veya (EK:3B) yer alan dilekçe ve gümrük beyannamesinin aslı ya\nda gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneği ile aracın ihraç edilmesinde\nsakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna başvurularak, aracın\ntescil kaydının silinmesi talep edilir. Bunun üzerine, tescil kuruluşunca\naracın tescil kaydı silinir ve “İhraç Nedeniyle Kayıt ve Tescili Silinmiştir”\nşerhi düşülen “Motorlu Araç Tescil Belgesi” araç malikine verilir.
\n\n
4.1.2. Araçların İhracatçılar\nVasıtasıyla İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
\n\n
Düzenleme kapsamında adlarına kayıtlı 16\nve daha büyük yaştaki araçlarını, ihracatçılar vasıtasıyla ihraç etmek isteyen\ngerçek veya tüzel kişilerin, bu araçlarını 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu\nKararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen\nihracatçılara teslim etmeleri ve bu kişiler tarafından araçların fiilen ihraç\nedilmesi halinde, düzenlemeden yararlanmaları mümkündür.
\n\n
Araçların ihracatına, anılan Karara göre,\nİhracatçı Birliğine üye, vergi kimlik numarasına sahip gerçek veya tüzel\nkişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki\nmevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar\naracılık edebilir.
\n\n
İhracatçılara yapılan teslimin, aracın\nadına kayıtlı olduğu kişi ile ihracatçı arasında düzenlenen ve karşılıklı\nyükümlülükleri içeren, imzaları noterce onaylanmış bir “İhracat Amacıyla Araç\nTeslim Sözleşmesi” ile tevsik edilmesi gerekir.
\n\n
Bu uygulamada, adına araç kayıtlı olan\nkişi, aracın zilyetliğini devretmek ve aracın ihraç edilmesinde sakınca\nbulunmadığına dair yazıyı ihracatçıya teslim etmekle, ihracatçı da teslim\naldığı aracı ihraç etmek ve ihracata ilişkin tevsik edici belgeleri, aracın\nadına kayıtlı olduğu kişiye teslim etmekle yükümlüdür.
\n\n
Bu kapsamda, söz konusu sözleşmede\nasgari;
\n\n
-Adına araç kayıtlı olan kişi tarafından,\nihraç edilmek üzere ihracatçıya aracın, araca ilişkin Motorlu Araç Tescil\nBelgesinin noter onaylı bir örneğinin ve aracın ihraç edilmesinde sakınca\nbulunmadığına dair yazının teslim edileceğinin,
\n\n
-İhracatçı tarafından, teslim alınan\naracın, aracın ihraç edilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazının\ndüzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde ihraç edileceğinin ve buna ilişkin\ngümrük beyannamesinin gümrük idaresince veya noter onaylı örneğinin araç\nmalikine teslim edileceğinin,
\n\n
-Araç malikinin kusurundan kaynaklı\ndurumlar hariç olmak üzere, ihracatın belirlenen sürede gerçekleşmemesi veya\nbuna ilişkin gümrük beyannamesi örneğinin araç malikine teslim edilmemesi\nhalinde, ihracatçının, araç malikinin bu sürede oluşabilecek devlete karşı\nmükellefiyetleri ve 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamındaki ÖTV\ndüzenlemesine yönelik hak kayıplarından araç malikine karşı özel hukuk\nhükümleri çerçevesinde sorumlu olacağının
\n\n
karşılıklı olarak beyan ve taahhüt\nedilmesi gerekir.
\n\n
Düzenleme kapsamında, adına kayıtlı\naracını ihracatçı vasıtasıyla ihraç edecek kişi, aracın 16 ve daha büyük yaşta\nancak 1997 modelden yeni olması halinde bir örneği Tebliğ ekinde (EK:1A) yer\nalan dilekçeyle, 1997 model veya daha eski olması halinde ise bir örneği Tebliğ\nekinde (EK:1B) yer alan dilekçe ile herhangi bir tescil kuruluşuna başvurarak\naracın ihraç edilmesinde bir sakınca olmadığına dair bir yazı verilmesini talep\neder.
\n\n
Başvuru üzerine, tescil kuruluşunca,\naracın yaşına göre 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanıp\nyararlanamayacağı hususu da dikkate alınmak suretiyle, bu Tebliğin (4.1.1.)\nbölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, aracın; cins, yaş, geçerli\nmuayene, borç ve takyidat bakımından gerekli kontrolleri yapılarak, ihraç\nedilmesinde sakınca bulunmadığına dair ilgisine göre birer örneği Tebliğ ekinde\nyer alan (EK:2A) veya (EK:2B) yazı verilir.
\n\n
Tescil kuruluşunca verilen yazı, araca\nilişkin Motorlu Araç Tescil Belgesinin noter onaylı bir örneğiyle birlikte\nihracatçı tarafından aracın ihracında gümrük idaresine ibraz edilir. İhracatçı\ntarafından, aracın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinde, madde hükmünden\nyararlanmak üzere ihraç edilen aracın marka, model, şasi ve motor numarası ile\nen son tescil plakası ve adına kayıtlı kişinin adı-soyadı/unvanı ile gerçek\nkişilerin T.C. kimlik numarası/tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının\nyazılması zorunludur.
\n\n
İlgili gümrük idaresince araç, araca\nilişkin belgeler ile beyanname kontrol edilir ve uyumlu olması halinde aracın\nihracına izin verilir.
\n\n
Aracın ihracatının gerçekleştirilmesi\nhalinde, aracını ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden kişi tarafından ilgisine göre\nTebliğ ekinde (EK:3A) veya (EK:3B) yer alan dilekçe ve gümrük beyannamesinin\naslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneği ile aracın ihraç\nedilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna başvurularak,\naracın tescil kaydının silinmesi talep edilir. Bunun üzerine, tescil\nkuruluşunca aracın tescil kaydı silinir ve “İhraç Nedeniyle Kayıt ve Tescili\nSilinmiştir” şerhi düşülen “Motorlu Araç Tescil Belgesi” araç malikine verilir.
\n\n
4.1.3. İhraç Edilen Araç Yerine Yeni\nAraç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar
\n\n
Aracını doğrudan veya ihracatçılar\nvasıtasıyla ihraç ederek ihraç ettiği araçla aynı cins bir aracı madde\nhükmünden yararlanmak suretiyle ilk iktisap etmek isteyen kişi, “İhraç\nNedeniyle Kayıt ve Tescili Silinmiştir” şerhi düşülen “Motorlu Araç Tescil\nBelgesi”nin aslı ya da ilgili tescil kuruluşu veya noter onaylı bir örneği ile\nihracata ilişkin gümrük beyannamesinin aslı ya da gümrük idaresi veya noter\nonaylı bir örneğini motorlu araç ticareti yapan ÖTV mükellefine ibraz ederek\nilk iktisap edeceği yeni araç için tahakkuk edecek olan ÖTV’nin, Bakanlar\nKurulunca belirlenen kısmının, kendisinden tahsil edilmemesini ister. Aracını\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederek düzenlemeden yararlanmak isteyen\nkişilerce, söz konusu belgelere ek olarak ihracatçı ile yapılan sözleşme de ÖTV\nmükellefine ibraz edilir.
\n\n
İhraç edilen aracın birden fazla gerçek\nveya tüzel kişi adına tescilli olması ve diğer maliklerin yeni araç alımında\ndoğacak terkin hakkından tek bir kişi lehine feragat etmesi durumunda, buna\nilişkin noter nezdinde düzenlenmiş feragat beyanının da ÖTV mükellefine ibrazı\ngerekir. Aksi halde, düzenlemeden yararlanılabilmesi için ilk iktisap edilecek\nyeni aracın tüm malikler tarafından müştereken iktisap edilmesi gerekir.
\n\n
ÖTV mükelleflerince, düzenleme kapsamında\naraç tesliminde hesaplanan ÖTV tutarının faturada tam olarak (terkine konu\nedilecek kısım dâhil) gösterilmesi ve katma değer vergisi ile diğer fatura\nbilgilerinin buna göre hesaplanması/düzenlenmesi gerekir. Ancak tahakkuk edecek\nözel tüketim vergisinin, iktisap edilecek araç için bu Tebliğin (3.3.)\nbölümünde belirtilen terkin edilecek kısmı alıcıdan tahsil edilmez ve bu tutar\nfaturada “…….. model, ……. cinsi, ………….şasi numaralı ve ….... plakalı aracınızı\nihraç etmeniz nedeniyle,
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi\nkapsamında, fatura toplamına dâhil edilmekle birlikte, ……… TL ÖTV tarafınızdan\ntahsil edilmeyecektir/edilmemiştir. Bu tutar, anılan madde gereği, araca\nilişkin tahakkuk eden ÖTV’den terkin edilecek ve Hazine tarafından tahsil\nedilmeyecektir.” şerhi ile gösterilir.
\n\n
ÖTV mükelleflerince, ilk iktisap edilen\naraç için hesaplanan ÖTV, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinde tam olarak beyan\nedilir. Beyannamedeki “7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanma\ntalebi vardır.” kutucuğu işaretlenir ve beyannamenin ilgili kısmında ihraç\nedilen araca ait bilgilere yer verilir. Beyannamenin verildiği günü takip eden\ngünün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde;
\n\n
-Aracın ihracatçılar vasıtasıyla ihraç\nedilmesi halinde, ihracatçı ile yapılan sözleşme,
\n\n
-İhraç edilen araca ait “İhraç Nedeniyle\nKayıt ve Tescili Silinmiştir” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin aslı ya\nda ilgili tescil kuruluşu veya noter onaylı bir örneği,
\n\n
-İhraç edilen araca ait gümrük\nbeyannamesinin aslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneği,
\n\n
-Gerektiği takdirde Feragat Beyanı\nBelgesi,
\n\n
-Alıcının/Alıcıların Nüfus Cüzdanı\nfotokopisi,
\n\n
-Satış faturasının, aslının aynı olduğu\nişletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış\nfotokopisi
\n\n
ÖTV mükellefi tarafından, beyannamenin\nverildiği vergi dairesine verilir. Aksi halde, ÖTV mükellefi adına 213 sayılı\nVergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereği ikinci derece usulsüzlük cezası\nkesilir ve gerekli belgeler ibraz edilmediği müddetçe ÖTV Ödeme Belgesi\ndüzenlenmez.
\n\n
   Vergi dairesince,\nbeyanname ve söz konusu belgeler incelenerek tahakkuk eden özel tüketim\nvergisinin Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmının terkin edildiğini de gösteren\n“ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.
\n\n
Vergi dairelerince, aylık dönemler\nitibarıyla toplu olarak takip eden ayın beşine kadar, ihraç edilen araçlara istinaden\ndüzenleme kapsamında yeni araç iktisap edildiği hususu ilgili gümrük\nidarelerine yazıyla bildirilir ve eski araçların ihracatının\ngerçekleştirildiğinin doğrulanması istenir.
\n\n
4.1.4. İhraç Edilen Araçların Geri\nGelmesi Halinde Yapılacak İşlemler
\n\n
Düzenleme kapsamında ihraç edilen aracın,\n4458 sayılı Kanunun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri\ngelmesi halinde, yeni aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi\ntutarı, terkin tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı\nKanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faizi ile birlikte, ilk\niktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ödenmeden araç ithal edilemez.
\n\n
Doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla\nihraç edilen aracın geri gelmesi halinde, ilgili gümrük idaresince, ihraç\nedilen aracın yerine düzenleme kapsamında yeni bir aracın iktisap edilip\nedilmediği, gümrük idaresinin bulunduğu yerdeki motorlu taşıtlar vergisi ile\ngörevli vergi dairesinden yazı ile sorulur. Sorgulama sonucunda, henüz düzenlemeden\nyararlanılmamış olması halinde, ilgili gümrük idaresince, durum iki iş günü\niçinde Gelir İdaresi Başkanlığı (Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)’na\nbildirilir. İhraç edilen aracın yerine yeni bir aracın ilk iktisap edilmiş\nolması halinde ise aracın ilk iktisabında terkin edilen özel tüketim vergisi\ntutarı ve tecil faizi, ihracatçı tarafından ödenmeden ithalat işlemleri\nyapılmaz.
\n\n
4.2. Araçların Hurdaya Çıkartılması Halinde Maddenin Uygulaması
\n\n
Tebliğin (3.1.) bölümünde belirtilen\naraçların (3.2.) bölümünde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,\n2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin\nikinci fıkrasında belirlenen yerlere teslim edilmek suretiyle bu Tebliğde\nbelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bir daha kullanılmamak üzere hurdaya\nçıkartılması halinde, aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan\nsadece motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk\niktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, söz konusu araç için aynı\nKararın aynı maddesinin birinci fıkrasında tespit edilen kısmı terkin edilir.
\n\n
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca,\ndüzenleme kapsamında adlarına kayıt ve tescil edilmiş 16 ve daha büyük yaştaki\naraçlarını, hurdaya çıkartmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu araçlarını\nil özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi\nKurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi\nbirine ya da 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ömrünü\nTamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan\nömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına\nteslim edebilir.
\n\n
İl özel\nidarelerine, büyükşehir belediyelerine veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğüne\nait hurda müdürlüklerine madde kapsamındaki tüm araç cinslerinin teslimi\nmümkündür.
\n\n
ÖTA teslim\nyerlerine veya geçici depolama alanlarına ise sadece Ömrünü Tamamlamış\nAraçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren araçların teslimi\nmümkündür. Buna göre, anılan Yönetmeliğin 2 nci maddesi uyarınca, ÖTA teslim\nyerlerine veya geçici depolama alanlarına, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi kapsamındaki araçlardan, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı\nResmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin\nbirinci fıkrasının (d) bendinin 2.1 ve 3.1. numaralı alt bentlerinde belirtilen\nM1 ve N1 kategorisindeki araçlar, diğer bir ifade ile yolcu taşımasında\nkullanılan ve sürücü dâhil en fazla dokuz oturma yeri olan motorlu araçlar ile\nyük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan motorlu araçlar\nteslim edilebilir. Dolayısıyla bu araçlar dışında kalan minibüs, otobüs, kamyon\nve tır çekicileri gibi araçların ÖTA teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına\nteslim edilmesi mümkün değildir.
\n\n
Teslim\nyerleri, motorlu araç vasfını kaybetmiş, bütünlüğünü korumayan araçları bu\ndüzenleme kapsamında teslim alamaz.
\n\n
2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu\nKararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği\nüzere, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamındaki araçlardan model\nyılı 1997 veya daha eski olanlar için bu madde hükümlerinin yanı sıra 7020\nsayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen hükümlerden de faydalanılmak\nistenmesi halinde, hurdaya çıkartılacak aracın 7020 sayılı Kanunun geçici 1\ninci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerlere teslim edilmesi şarttır.\nDolayısıyla, 1997 veya daha eski model araçların MKEK Hurda İşletmesi\nMüdürlüğüne ait hurda müdürlükleri dışındaki ÖTA teslim yerleri veya geçici\ndepolama alanlarına teslim edilmesi halinde, yeni araç alımında Bakanlar\nKurulunca araç cinsleri itibarıyla belirlenen ÖTV terkini uygulamasından\nfaydalanılmaya hak kazanılmakla birlikte, 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi hükümlerinden faydalanılamaz.
\n\n
Aracın 1997 model veya daha eski olması\nve 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasından\nyararlanılmak istenmesi halinde, hurdaya çıkartılacak aracın 7103 sayılı\nKanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın bu\nTebliğin; (4.2.1) bölümünde belirtilen ve ekinde yer alan dilekçe, yazı,\nbaşvuru ve tutanak örnekleri kullanılır. Ancak, bu durumun, 7103 sayılı Kanunun\ngeçici 1 inci maddesi kapsamında bulunmayan araçlar için yeni araç alımında ÖTV\nterkini uygulamasından faydalanma hakkı doğurmayacağı tabiidir.
\n\n
4.2.1. Araçların Hurdaya\nÇıkartılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
\n\n
Düzenleme kapsamında, adına kayıtlı\naracını hurdaya çıkartmak isteyen kişi, aracın teslim edileceği yere göre, aracın\n16 ve daha büyük yaşta ancak 1997 modelden yeni olması halinde birer örneği\nTebliğ ekinde (EK:4A), (EK:4C) ya da (EK:4D) yer alan dilekçeyle, aracın 1997\nmodel veya daha eski olması halinde ise birer örneği Tebliğ ekinde (EK:4B),\n(EK:4Ç) ya da (EK:4D) yer alan dilekçe ile herhangi bir tescil kuruluşuna\nbaşvurarak aracın hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair yazı\nverilmesini talep eder.
\n\n
Başvuru üzerine, tescil kuruluşunca\naracın düzenleme kapsamındaki araç cinslerinden olup olmadığı kontrol edilir ve\ntescil kaydında yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek\nsuretiyle başvuruya konu aracın yaşı tespit edilir. Aracın, düzenleme\nkapsamındaki araç cinslerinden olmaması veya 16 yaşından daha küçük yaşta\nolduğunun tespiti halinde, söz konusu başvuru, işlem yapılmaksızın reddolunur.
\n\n
Hurdaya çıkartılmak istenen aracın 16 ve\ndaha büyük yaşta ancak 1997 modelden yeni olması halinde, bu araçlar için 7020\nsayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden yararlanma imkânı bulunmadığı da\ndikkate alınarak, tescil kaydında mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri\nşerhler ile mükellefin motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye bağlı gecikme\nfaizi, gecikme zammı, vergi cezası ve tescil plakasına kesilen idari para\ncezası bulunmaması kaydıyla, tescil kuruluşunca, 7103 sayılı Kanunun geçici 1\ninci maddesi kapsamında hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair\nteslim yerine göre bir örneği Tebliğ ekinde (EK:5A) veya (EK:5C) yer alan yazı\nverilir. 16 ve daha büyük yaşta ancak 1997 modelden yeni araçların üzerinde\nhurdaya çıkartılmasına engel, herhangi bir takyidatın veya borcun bulunması\nhalinde, takyidat kaldırılmadıkça ve borçlar ödenmedikçe söz konusu yazının\nverilmeyeceği tabiidir.
\n\n
Model yılı 1997 veya daha eski olmakla\nbirlikte MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlükleri dışındaki ÖTA\nteslim yerleri veya geçici depolama alanlarına teslim edilerek hurdaya\nçıkartılacak araçlar için de 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden\nyararlanma imkânı bulunmadığı dikkate alınarak, tescil kaydında mülkiyeti\nmuhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhler ile mükellefin motorlu taşıtlar\nvergisi, bu vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve tescil\nplakasına kesilen idari para cezası bulunmaması kaydıyla, 7103 sayılı Kanunun\ngeçici 1 inci maddesi kapsamında hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına\ndair bir örneği Tebliğ ekinde (EK:5C) yer alan yazı verilir.
\n\n
Model yılı 1997 veya daha eski olup, il\nözel idareleri veya büyükşehir belediyelerine ya da MKEK Hurda İşletmesi\nMüdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmek suretiyle hurdaya\nçıkartılacak araçlar için aynı zamanda 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi hükmünden yararlanılması da mümkün olduğundan, 6183 sayılı Kanun\nhükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar\ntarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri\nşerhlerin bulunmaması kaydıyla, 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi\nile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında hurdaya çıkartılmasında\nsakınca bulunmadığına dair bir örneği Tebliğ ekinde (EK:5B) yer alan yazı\nverilir.
\n\n
Tescil kuruluşundan aracın hurdaya\nçıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair yazıyı alan başvuru sahibi, söz\nkonusu yazı ve Motorlu Araç Tescil Belgesiyle birlikte, teslim yerlerine ve\naraçların yaşlarına göre, birer örneği Tebliğ ekinde (EK:6A), (EK:6B), (EK:6C),\n(EK:6Ç) ya da (EK:6D) yer alan bir dilekçe ile ilgisine göre il özel idaresine,\nbüyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüğüne ya da ÖTA teslim yerleri\nveya geçici depolama alanlarına aracını fiilen teslim eder.
\n\n
Aracın, il özel idaresine, büyükşehir\nbelediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, anılan\nKurum yetkililerince Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi\nüzerinden aracın yaşına göre birer örneği Tebliğ ekinde yer alan (EK:7A) veya\n(EK:7B) “Taşıt Teslim Tutanağı” hazırlanır ve sistemden onaylanarak dört nüsha\nolarak üretilir. Daha sonra adına araç kayıtlı olan kişi ile aracı teslim alan\nil özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlüğü yetkililerince\nimzalanır. Tutanağın üç nüshası araç sahibine verilir, kalan nüsha aracı teslim\nalan il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlüğünde\nmuhafaza edilir. İnternet vergi dairesi üzerinden oluşturulmayan tutanaklara\nistinaden bu uygulama kapsamında işlem tesis edilmez.
\n\n
İl özel idareleri ve büyükşehir\nbelediyeleri düzenleme kapsamında teslim aldıkları araçları 19/3/2001 tarihli\nve 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca yalnızca MKEK hurda\nmüdürlüklerine satacaklardır.
\n\n
Hurdaya çıkartılmak istenen aracın ÖTA\nteslim yeri veya geçici depolama alanlarına teslim edilmesi halinde, bu\nmerkezler tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe\nuygun olarak, teslim alınan araca ilişkin “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf\nFormu” düzenlenir.
\n\n
İlgili mevzuatına göre M1 ve N1\nkategorisindeki araçlar için Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu düzenleme\nzorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen\naraçlar için bu uygulamada Taşıt Teslim Tutanağına göre işlem tesis edilir.
\n\n
Adına tescilli aracını düzenleme\nkapsamında belirlenen yerlere teslim eden kişi, bu teslime ilişkin ilgisine\ngöre Taşıt Teslim Tutanağı veya Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunu, Tebliğ\nekinde (EK:8A), (EK:8B) veya (EK:8C) yer alan dilekçeye eklemek suretiyle\nhurdaya çıkarma işleminin tamamlanmasını teminen, aracın hurdaya\nçıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna\nbaşvurur.
\n\n
Yapılan başvuru üzerine ilgili tescil\nkuruluşunca gerekli kontroller yapılmak suretiyle, söz konusu araç, bir daha\ntescil edilmemek üzere hurdaya çıkarılır ve araca ait “Motorlu Araç Tescil\nBelgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi düşülerek araç sahibine verilir,\ntescil plakaları geri alınarak iptal edilir.
\n\n
Hurdaya çıkarma işleminin\ntamamlanmasından sonra, aracın kayıt ve tescilinin silindiği hususu elektronik\nortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, bunun mümkün olmaması halinde üç iş günü\niçerisinde aracın motorlu taşıtlar vergisi bakımından kayıtlı bulunduğu vergi\ndairesine yazılı olarak bildirilir.
\n\n
4.2.2.\nHurdaya Çıkartılan Araç Yerine Yeni Araç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar
\n\n
Aracını, Tebliğin (4.2.1.) bölümünde\nbelirlenen şekilde hurdaya çıkartarak, hurdaya çıkartılan araçla aynı cins bir\naracı madde hükmünden yararlanmak suretiyle ilk iktisap etmek isteyen kişi,\naracın teslim edildiği yere göre düzenlenen “Taşıt Teslim Tutanağı” veya “Araç\nKayıttan Düşme ve Bertaraf Formu” ile “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi düşülmüş\n“Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin aslı veya onaylı birer örneğini ÖTV\nmükellefine ibraz ederek ilk iktisap edeceği yeni araç için tahakkuk edecek\nolan ÖTV’nin, Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmının, kendisinden tahsil\nedilmemesini ister.
\n\n
Hurdaya çıkartılan aracın birden fazla\ngerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması ve diğer maliklerin araç\nüzerindeki mülkiyet hakkından tek bir kişi lehine feragat etmesi durumunda,\nbuna ilişkin noter nezdinde düzenlenmiş feragat beyanının da ÖTV mükellefine\nibrazı gerekir. Aksi halde, düzenlemeden yararlanılabilmesi için ilk iktisap\nedilecek yeni aracın tüm malikler tarafından müştereken iktisap edilmesi\ngerekir.
\n\n
ÖTV mükelleflerince, düzenleme kapsamında\naraç tesliminde hesaplanan ÖTV tutarının faturada tam olarak (terkine konu\nedilecek kısım dâhil) gösterilmesi ve katma değer vergisi ile diğer fatura\nbilgilerinin buna göre hesaplanması/düzenlenmesi gerekir. Ancak tahakkuk edecek\nözel tüketim vergisinin, iktisap edilecek araç için Tebliğin (3.3.) bölümünde\nbelirtilen terkin edilecek kısmı alıcıdan tahsil edilmez ve bu tutar faturada\n“…….. model, ……. cinsi, ……. şasi numaralı ve ….... plakalı aracınızı hurdaya\nçıkartmanız nedeniyle, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında,\nfatura toplamına dâhil edilmekle birlikte, ……… TL ÖTV tarafınızdan tahsil edilmeyecektir/edilmemiştir.\nBu tutar, anılan madde gereği, araca ilişkin tahakkuk eden ÖTV’den terkin\nedilecek ve Hazine tarafından tahsil edilmeyecektir.” şerhi ile gösterilir.
\n\n
ÖTV mükelleflerince, ilk iktisap edilen\naraç için hesaplanan ÖTV, (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinde tam olarak beyan\nedilir. Beyannamedeki  “7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinden\nyararlanma talebi vardır.” kutucuğu işaretlenir ve beyannamenin ilgili kısmında\nhurdaya çıkartılan araca ait bilgilere yer verilir. Beyannamenin verildiği günü\ntakip eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde;
\n\n
-Teslim Tutanağı veya Araç Kayıttan Düşme\nve Bertaraf Formunun aslı veya noter onaylı örneği,
\n\n
-Araca ait “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli\n“Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin aslı ya da ilgili tescil kuruluşu veya noter\nonaylı bir örneği,
\n\n
-Gerektirdiği takdirde Feragat Beyanı\nBelgesi,
\n\n
-Alıcının/Alıcıların Nüfus Cüzdanı\nfotokopisi,
\n\n
-Satış faturasının, aslının aynı olduğu\nişletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi
\n\n
ÖTV mükellefi tarafından, beyannamenin\nverildiği vergi dairesine verilir. Aksi halde, ÖTV mükellefi adına 213 sayılı\nVergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereği ikinci derece usulsüzlük cezası\nkesilir ve gerekli belgeler ibraz edilmediği müddetçe ÖTV Ödeme Belgesi\ndüzenlenmez.
\n\n
Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu\nbelgeler incelenerek tahakkuk eden özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulunca\nbelirlenen kısmının terkin edildiğini de gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe\nverilir.
\n\n
4.3. Yeni Araçla İlgili Düzeltme İşlemleri
\n\n
Doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla\nihraç edilen ya da hurdaya çıkartılan araçlar yerine ilk iktisap edilen aynı\ncins araçlarla ilgili fazla veya yersiz vergi hesaplanması, satıştan\nvazgeçilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, aracın iade edilmesi gibi hallerde\ndüzeltme işlemleri, 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de\nyayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin\n(IV/F) bölümünde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
\n\n
4.4. Sorumluluk
\n\n
Bu madde hükümlerinden haksız olarak\nfaydalanılması halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi, faydalanandan\n213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanarak\ngecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
\n\n
İhracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen\naraçlar için ihracatın gerçekleştiğinin ilgili gümrük idaresince teyit\nedilmemesi halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi, vergi ziyaı\ncezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte ihracatçıdan tahsil edilir.
\n\n
Bu uygulamada, belirlenen usul ve esaslar\nçerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle ilk iktisap kapsamında araç\nteslim edilmesi halinde, zamanında ödenmeyen özel tüketim vergisi, vergi ziyaı\ncezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte, düzenlemeden faydalananın ve\nihracatçının sorumlu tutulduğu yukarıdaki haller dışında, motorlu araç ticareti\nyapanlardan aranır.
\n\n
5. DİĞER HÜKÜMLER
\n\n
İl özel idareleri, büyükşehir\nbelediyeleri ve MKEK hurda müdürlükleri, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesi kapsamında teslim aldıkları araçlara ilişkin olarak Gelir İdaresi\nBaşkanlığının internet vergi dairesi üzerinden “Taşıt Teslim Tutanağı”\ndüzenleyebilmek için bulundukları ildeki motorlu taşıtlar vergisi ile görevli\nvergi dairesinden yazıyla kullanıcı kodu, parola ve şifre talep ederler. Söz konusu\nyazıda ayrıca kullanıcı kodu, parola ve şifrenin tahsis edileceği görevlinin\nT.C. kimlik numarası ve adı-soyadını belirtirler. Müracaat anında sistemden\nüretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf anılan\nkurumların temsilcisine imza ve mühür karşılığı teslim edilir ve talep\nyazısında belirtilen kişinin işlem yapabilmesi için sisteme tanımlanması\nsağlanır. Anılan kurumların talebi üzerine, işlem hacmi ile mütenasip olmak ve\nbaşka görevlilere tahsis edilmek üzere birden fazla kullanıcı kodu, parola ve\nşifre verilebilir.
\n\n
Kendisine kullanıcı kodu, parola ve şifre\ntahsis edilen görevliler söz konusu kullanıcı kodu, parola ve şifrenin\nkullanımından sorumludur. Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini\nbaşka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve\nkullanımına izin veremezler. Anılan kurumların veya görevlilerinin, kullanıcı\nkodu, parola ve şifrelerin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenmeleri\nhalinde (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb.\ndurumlar dâhil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 435 telefon numarasından\nÇağrı Merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi verilmesi zorunludur.
\n\n
7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci\nmaddesinin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı\ntarihe kadar, adına kayıt ve tescilli kişiler tarafından bu Tebliğ hükümlerine\nuygun olarak doğrudan ihraç edilen araçlar ile hurdaya çıkartılan araçlar için\nde işlemin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen belgelerle tevsikine\nbağlı olarak, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın Resmi\nGazete’de yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden itibaren iktisap edilecek araçlar\nbakımından mezkur madde hükmünden faydalanılması mümkündür.
\n\n
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tebliğ ekinde\nyer alan dilekçe, yazı, başvuru ve tutanak örneklerinde değişiklik yapmaya\nyetkilidir.
\n\n
6. YÜRÜRLÜK
\n\n
Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca\nmüştereken belirlenen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
7. YÜRÜTME
\n\n
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı\nyürütür.İçeriğe dön | Ana menüye dön