KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELEİRNİN UZATILMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELEİRNİN UZATILMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 24/5/2018 12:43:00
Tags: kamutaşınmazları
\n\n
KAMU\nTAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ
\n\n
SÜRELERİNİN\nUZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
\n\n
BİRİNCİ\nBÖLÜM
\n\n
Amaç,\nKapsam, Dayanak ve Tanımlar
\n\n
Amaç
\n\n
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı\nuyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı\ngerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri\nBakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere verilen\nkesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı sürelerinin kırkdokuz yıla uzatılmasına, Orman ve Su\nİşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm\nyatırımı gerçekleştirilmek amacıyla yirmidokuz yıla kadar yapılan kira sözleşmelerinin ise yirmidokuzyıla ya da irtifak hakkına\ndönüştürülmek suretiyle kırkdokuz yıla uzatılmasına, sözleşme bedelinin\nbelirlenmesine, ödeme şekli ve süresine, yatırımcının veya işletmecinin hak ve\nyükümlülüklerine, sözleşmeye konu alan üzerinde yapılabilecek yapı ve\ntesislerin nevi ve miktarına ilişkin hususlara ve kesin tahsis yapılan veya\nirtifak hakkı tesis edilen taşınmazların yatırımcı ve işletmecilerine\nsatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
\n\n
Kapsam
\n\n
MADDE 2\n– (1) Bu Yönetmelik; ilgili\nmevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman\nve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından, kesin tahsis, kesin\nizin, kullanma izni, kiralama ve irtifak hakkı verilen kıyı yapıları dâhil\nturizm yatırımlarını kapsar.
\n\n
Dayanak
\n\n
MADDE 3\n– (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz\nMalların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik\nYapılması Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
\n\n
Tanımlar
\n\n
MADDE 4\n– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
\n\n
a)\nDevletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medenî Kanunu ile diğer\nkanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,
\n\n
b) Hazine\ntaşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve\ntasarrufu altındaki yerleri,
\n\n
c) İdare:\nİlgili mevzuatı uyarınca bu Yönetmelik kapsamında kalan iş ve işlemleri\nyapmakla yetkili ve görevli idareyi,
\n\n
ç) İrtifak\nhakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya\nmülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer\nbir taşınmaz veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,
\n\n
d) Kamu\ntaşınmazı: Orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar\ndâhil Hazine taşınmazlarını,
\n\n
e) Kesin\nizin: Kamu taşınmazı üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Orman\nve Su İşleri Bakanlığınca yatırımcı ve işletmeciler adına verilen izni,
\n\n
f) Kesin\ntahsis: Kamu taşınmazı üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla\nbağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dâhil olmak üzere irtifak hakkı\ntesisi veya kullanma izni verilmesi suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca\nyatırımcılar adına kullanma hakkı verilmesini,
\n\n
g)\nKiralama: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı\nOrman Kanununun ek 8 inci maddesi hükmü uyarınca, 6831 sayılı Orman Kanunu ile\n9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tâbi alanlar üzerinde\nbulunan yapı ve tesislerin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca konaklama amaçlı\nturizm yatırımı gerçekleştirilmek üzere kiraya verilmesini,
\n\n
ğ)\nKullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde\nkişiler lehine Maliye Bakanlığınca verilen izni,
\n\n
h)\nSözleşme değişikliği: Bu Yönetmelikte belirtilen hakların kurulması dâhil\nsözleşmeye konu alan üzerinde yapılabilecek yapı ve tesislerin nevi ve\nmiktarına ilişkin olarak yapılacak değişiklikleri,
\n\n
ı) Süre\nuzatımı: Kesin izin, kesin tahsis, kullanma izni ve üst hakkı dâhil irtifak\nhakkı sürelerinin kırkdokuzyıla, kiralama\nsürelerinin yirmidokuz yıla ya da irtifak\nhakkına dönüştürülmek suretiyle kırkdokuz yıla\nuzatılmasını,
\n\n
i) Toplam\nyatırım maliyeti: Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım türleri için her yıl\nbelirlenecek birim maliyetlere göre hesaplanacak toplam yatırım tutarını,
\n\n
j) Turizm amaçlı kıyı tesisi: Turizm yatırımı\nkapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı, münhasıran\ndeniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım\nhizmetleri, bu araçlarla gelen yolculara yeme, içme, dinlenme, eğlence,\nkonaklama gibi hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan kruvaziyergemi limanı, yat limanı, yat çekek\nyeri gibi turizm tesislerini,
\n\n
k) Turizm\nbelgesi: Turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm\nişletmesi belgesini,
\n\n
l) Turizm\nişletmecisi: Turizm tesisleri veya kıyı tesislerini işleten gerçek veya tüzel\nkişiyi,
\n\n
m) Turizm\ntesisi: 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948\nsayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin\nBelgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte genel nitelikleri ve\ntürleri belirtilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi\nfaaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı\nunsurlarını,
\n\n
n) Turizm\nyatırımcısı: İlgili mevzuatı uyarınca kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı\ngerçekleştirilmek amacıyla kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı, kullanma\nizni veya kiralama yapılmak suretiyle İdare tarafından adına kamu taşınmazı\ntahsis edilen gerçek veya tüzel kişiyi,
\n\n
o) Turizm\nyatırımı: Kamu taşınmazı üzerinde turizm tesisi veya turizm amaçlı kıyı tesisi\ngerçekleştirilmek amacıyla yapılan yatırımları,
\n\n
ö)\nYararlanma bedeli: Süre uzatımı yapılması nedeniyle mevcut sözleşme hükümleri\nuyarınca tahsil edilen bedelden ayrı ve buna ek olarak İdarece bir defaya\nmahsus olmak üzere alınacak bedeli,
\n\n
ifade eder.
\n\n
İKİNCİ\nBÖLÜM
\n\n
Yararlanma\nŞartları, Başvuru ve Başvurunun Değerlendirilmesi
\n\n
Yararlanma\nşartları
\n\n
MADDE 5\n– (1) Turizm yatırımcısı ve\nişletmecisi tarafından süre uzatımı veya sözleşme değişikliğinden\nyararlanılabilmesi ya da satın alma talebinde bulunulabilmesi için, başvuru\ntarihi itibariyle;
\n\n
a) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,\n21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu\nTaşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin\nyapıldığı tarihte geçerli olanlar dâhil (mülga Kamu Arazisinin Turizm\nYatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca\nüzerinde turizm yatırımı yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına\nkamu taşınmazının kesin tahsisinin yapılması veya bu kesin tahsise dayanılarak\nMaliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş veya adlarına\nkullanma izni verilmiş olması ve kesin tahsis işlemlerinin İdare nezdinde halen\ngeçerliliğini koruması ve iptal edilmemiş olması,
\n\n
b) 6831\nsayılı Orman Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de\nyayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve\n12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar\nYönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dâhil (mülga 6831\nsayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapılacak\nArazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin\nTahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında\nYönetmelik, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği,\nMilli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik vb.)\ndiğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde turizm\nyatırımı yapılmak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adlarına kesin izin\nverilmiş olması veya bu kesin izne dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından\nlehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş veya adlarına kullanma izni verilmiş\nolması ve kesin izin işlemlerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması\nve iptal edilmemiş olması,
\n\n
c) 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2873 sayılı Milli\nParklar Kanunu ile Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte\ngeçerli olanlar dâhil (Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine\nAit Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 6831 sayılı Orman\nKanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tâbi alanlar üzerinde bulunan yapı\nve tesislerin konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirmek veya\nişlettirilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kiralama yapılmış olması ve\nkiralama işlemlerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal\nedilmemiş olması,
\n\n
ç) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,\n4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer\nVergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29/1/2004 tarihli ve\n5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik\nYapılması Hakkında Kanun, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de\nyayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin\nyapıldığı tarihte geçerli olanlar dâhil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış,\nTrampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve\nTahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm\nyatırımı yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde Maliye Bakanlığınca\nlehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş veya adlarına kullanma izni verilmiş\nolması ve irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin İdare nezdinde halen\ngeçerliliğini koruması ve iptal veya tapudan terkin edilmemiş olması,
\n\n
d) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve\nHizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun\nhükümleri uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde turizm yatırımı yapılmak\namacıyla Maliye Bakanlığınca lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş veya\nadlarına kullanma izni verilmiş olması ve irtifak hakkı veya kullanma izni\nsözleşmelerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal veya\ntapudan terkin edilmemiş olması,
\n\n
e) Bu fıkra uyarınca adına kamu taşınmazı tahsis edilen\nturizm yatırımcıları ve işletmecilerinin bu kesin tahsis, kesin izin, irtifak\nhakkı veya kullanma izni ya da kiralama işleminden dolayı ilgili idareler\naleyhine açılan ve halen devam eden davalardan tüm yargılama giderleri\nüstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi ve bunlara ilişkin\nolarak ödenmesi gereken borcunun bulunmaması,
\n\n
şarttır.
\n\n
(2)\nBirinci fıkrada belirtilen yatırımcı veya işletmeciler adına Kültür ve Turizm\nBakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm\nBakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için\nilgili idarece süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dâhil) turizm belgesine\nsahip olmaları gerekir. Ancak, adına kiralama yapılan yatırımcı ve işletmeciler\nile turizm amaçlı kıyı tesisi yatırımcı ve işletmecileri için turizm belgesi\nşartı aranmaz.
\n\n
Başvuru
\n\n
MADDE 6\n– (1) Süre uzatımından veya\nsözleşme değişikliğinden faydalanabilmek için turizm yatırımcılarından;
\n\n
a) Kültür\nve Turizm Bakanlığı tarafından adlarına kesin tahsis yapılan veya bu kesin\ntahsise dayanılarak lehlerine Maliye Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis\nedilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına,
\n\n
b) Orman\nve Su İşleri Bakanlığı tarafından adlarına kesin izin verilen veya bu kesin\nizne dayanılarak lehlerine Maliye Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis\nedilen veya adlarına kullanma izni verilenlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığına,
\n\n
c) Orman\nve Su İşleri Bakanlığı tarafından adlarına kiralama yapılanların Orman ve Su\nİşleri Bakanlığına,
\n\n
ç) Maliye\nBakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına\nkullanma izni verilenlerin Maliye Bakanlığına,
\n\n
d) 3996\nsayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı kıyı tesisi yapılmak amacıyla Maliye\nBakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına\nkullanma izni verilenlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,
\n\n
5/12/2018 tarihine\nkadar başvurmaları gerekmektedir.
\n\n
(2) Ayrıca\nkesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için aynı süre\niçerisinde Maliye Bakanlığına satın alma başvurusunda bulunulması\ngerekmektedir.
\n\n
Başvurunun\ndeğerlendirilmesi
\n\n
MADDE 7 – (1) Süre uzatımından veya sözleşme\ndeğişikliğinden faydalanma başvurusu, ilgili idare tarafından turizm\nyatırımcısının bu Yönetmelikte yer alan koşul ve şartları taşıyıp taşımadığı\nhususu da dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatı ve mevcut kesin tahsis\nkoşulları, kesin izin taahhüt senedi ile irtifak hakkı, kullanma izni ve\nkiralama sözleşmeleri çerçevesinde ve resen göz önünde bulundurulacak diğer\nhususlarla birlikte başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde\ndeğerlendirilir.
\n\n
(2)\nYapılan değerlendirme sonucunda;
\n\n
a)\nBaşvurunun uygun görülmesi halinde, başvurunun uygun görüldüğü ile buna ilişkin\nolarak yerine getirilmesi istenilen yükümlülükler ve kesin izin, kesin tahsis,\nkiralama, irtifak hakkı, kullanma izni koşulları başvuru sahibi turizm\nyatırımcısına,
\n\n
b) İrtifak\nhakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde süre uzatımı veya sözleşme\ndeğişikliklerinin yapılabilmesi amacıyla da gerekli bilgi ve belgeler ile\nkoşullar ayrıca Maliye Bakanlığına,
\n\n
c) Turizm\nyatırımcısının şartları taşımadığının anlaşılması veya başvurunun uygun\ngörülmemesi halinde bu durum başvuru sahibi turizm yatırımcısına,
\n\n
bildirilir.
\n\n
(3) Satın\nalma başvuruları 13 üncü madde hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca\ndeğerlendirilir.
\n\n
ÜÇÜNCÜ\nBÖLÜM
\n\n
Uzatılacak\nSüre, Sözleşme Değişikliği, Yararlanma ve Sözleşme Bedeli,
\n\n
Ödeme\nŞekli ve Süresi ile Tesislerin Yenilenmesi
\n\n
Uzatılacak\nsüre
\n\n
MADDE 8\n– (1) İlgili idare tarafından\nturizm yatırımcısına verilen;
\n\n
a) Kesin\ntahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresinin kalan kısmının,\nsüre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle kırkdokuz yıla\nolan farkı kadar süre,
\n\n
b)\nKiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda\nsüre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle yirmidokuz yıla\nolan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi\ndurumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle kırkdokuz yıla olan farkı kadar süre,
\n\n
uzatılacak süre\nolarak tespit edilir.
\n\n
Sözleşme\ndeğişikliği talepleri
\n\n
MADDE 9\n– (1) Kesin tahsis, kesin izin,\nkullanma izni verilen ya da irtifak hakkı tesis edilen turizm yatırımcıları\ntarafından sadece sözleşme değişikliği talebinde bulunulması durumunda söz\nkonusu talep, idareler tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek\nsonuçlandırılır.
\n\n
(2) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve\nNiteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca\nturizm işletmesi belgesi düzenlenmesi, tahsis süresiyle sınırlı olmak ve ana\ntesisle birlikte işletilmek şartıyla sözleşme değişikliği taleplerinde; orman\nvasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar hariç kamu\ntaşınmazları üzerine bağımsız ve sürekli nitelikli olarak tescil edilen hak\nüzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebilir. Bu durumda tesisin kat mülkiyeti veya kat irtifakına\nkonu edilen kısmının son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden işlemin yapılacağı\nyıl itibariyle belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin yüzde onu tutarında\nilave yararlanma bedeli alınır ve bu bedel 11 inci madde hükümlerine göre\ntahsil edilir.
\n\n
(3)\nSözleşme değişikliği ve süre uzatımına ilişkin işlemin birlikte talep edilmesi\nhalinde, sözleşme değişiklik bedeli ile yararlanma bedeli gerçekleştirilmesi\nplanlanan tesisin son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden belirlenir. Tesisin\ntür, sınıf veya kapasitesinin düşürülmesi durumunda bu madde uyarınca\nhesaplanan bedellerde indirime gidilmez, tahsil edilenler iade edilmez.
\n\n
Yararlanma\nve sözleşme bedelinin tespiti
\n\n
MADDE 10 – (1) Yararlanma bedeli, tesisin ilgili idare tarafından\nuygun görülen veya turizm belgesine esas son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden\ncari yıl için belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin turizm tesisleri için\npeşin ödeme halinde binde dördü, taksitle ödeme halinde ise binde beşi, termal\nve kış turizmi amaçlı turizm tesisleri için ise bu oranların yarısı ile\nuzatılan sürenin çarpımı suretiyle hesaplanır. Ancak hesaplanan bu bedel, mevcut sözleşme bedeli\nuyarınca hesaplanan cari yıl bedelinden az olamaz.
\n\n
(2) Orman\nve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında yapılan konaklama\namaçlı kiralamaların irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle kırk dokuz yıla\nuzatılmasında ise yararlanma bedeli; birinci fıkra uyarınca turizm tesisleri\niçin belirlenen oranın yüzde yirmi beş fazlası üzerinden hesaplanır.
\n\n
(3) Süre uzatımı yapılması halinde, turizm tesisleri\nile 2886 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Kanun kapsamında kalan turizm amaçlı kıyı\ntesislerinde mevcut kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni, kiralama veya\nirtifak hakkı süresine uzatılacak sürenin eklenmesiyle yeni sözleşme süresi\nbelirlenir ve sözleşmelerin süre uzatımına ilişkin maddelerinde; süre uzatımına\nilişkin olarak ilgili idare tarafından belirlenen tüm yükümlülüklerin yerine\ngetirileceğine ilişkin hususlar da belirtilmek suretiyle gerekli değişiklikler\nyapılır.
\n\n
(4)\nBelirlenen sözleşme süresi boyunca mevcut sözleşme veya kesin izin/tahsis\nkoşullarında belirtilen bedel ve oranlar üzerinden kesin izin, kesin tahsis,\nirtifak hakkı, kullanma izni veya kira bedeli ile hasılat payı\nalınmasına devam edilir.
\n\n
(5) Ancak,\n3996 ve 2634 sayılı Kanunlar kapsamında turizm amaçlı kıyı tesisi yapılmak\namacıyla tesis edilen irtifak hakları veya verilen kullanma izinlerine ilişkin\ndüzenlenecek yeni sözleşmelerde sözleşme bedeli, kullanma izni veya irtifak\nhakkı süresinin kalan kısmı için mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil\nedilmeye devam edilir. Turizm amaçlı kıyı tesislerinde\nyararlanma bedeli ve 3996 ve 2634 sayılı Kanunlar kapsamında turizm amaçlı kıyı\ntesislerinde uzatılan süre için sözleşme bedeli tesisin; bulunduğu yer,\nkapasitesi, sunduğu hizmet çeşitliliği, fiziksel konumu, yüzölçümü, geri saha\nve kullanım durumu, toplam yatırım maliyeti, mevcut sözleşme bedeli,\ngetirebileceği gelir miktarı ile günün emsal ve rayiçleri de göz önünde bulundurulmak\nsuretiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından\nbelirlenir. Uzatılacak sürenin başlangıç yılı bedeli, bu fıkra\nkapsamında belirlenen sözleşme bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca\nyayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına\ngöre yüzde değişim) oranında her yıl güncellenmesi suretiyle hesaplanır.\nUzatılan süre için taşınmazların üzerinde yer alan tesislerin işletilmesinden\nelde edilen toplam yıllık hasılattan yüzde\nbir oranında pay alınacağına ilişkin sözleşmelerine hüküm konulur.
\n\n
(6) Turizm yatırımcısının, süre uzatımı yapıldıktan\nsonra tesisin tür, sınıf veya kapasitesinde herhangi bir artış gerçekleştirmesi\nhalinde ilave yararlanma bedeli; uzatma işleminin tesis edildiği tarihten\nitibaren kalan uzatma süresi, artan tür, sınıf veya kapasiteye ilişkin olarak\nişlemin yapılacağı yıl itibariyle belirlenen toplam yatırım maliyet bedeli ile\nbirinci fıkra uyarınca belirlenen oranın çarpımı suretiyle hesaplanır.
\n\n
(7) Turizm amaçlı kıyı tesislerinde ise ilave\nyararlanma bedeli; yıllık uzatma bedelinin yat başı birim tutarının Türkiye\nİstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir\nönceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında her yıl güncellenen değeri\nile artan kapasite ve uzatma işleminin tesis edildiği tarihten itibaren kalan\nuzatma süresiyle çarpımı suretiyle hesaplanır.
\n\n
(8)\nTesisin tür, sınıf veya kapasitesinin düşürülmesi durumunda bu madde uyarınca\nhesaplanan bedellerde indirime gidilmez, tahsil edilenler iade edilmez.
\n\n
(9)\nHesaplanan ilave yararlanma bedelleri 11 inci madde hükümlerine göre tahsil\nedilir.
\n\n
Yararlanma\nbedelinin ödenme şekli ve süresi
\n\n
MADDE\n11 – (1) Yararlanma bedeli, peşin\nveya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemenin talep edilmesi halinde yararlanma\nbedeli biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle ve birer yıllık dilimler\nhalinde, taksitlere kanunî faiz uygulanmak suretiyle ödenir.
\n\n
(2)\nBaşvuru yapan turizm yatırımcısı tarafından, kesin izin taahhüt senedi, kamu\ntaşınmazı kesin tahsis belgesi, irtifak hakkı senedi, kullanma izni veya kira\nsözleşmesi düzenlenmeden önce; peşin ödemede yararlanma bedelinin tamamı,\ntaksitli ödemede ise yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi ilgili idarenin\nhesaplarına yatırılır.
\n\n
(3)\nVadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli\nve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci\nmaddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır. Üst üste iki taksitin\nödenmemesi durumunda, turizm yatırımcısına borcunu ödeme tarihine kadar\ntahakkuk edecek gecikme faizi ile birlikte 15 gün içinde ödemesi, aksi takdirde\nkesin izin, kesin tahsis, kullanma izni, irtifak hakkı veya kiralama\nsözleşmesinin uzatma işlemine ilişkin kısmının iptal edileceği bildirilir.
\n\n
(4)\nYapılan bildirim üzerine de borcun ödenmemesi halinde ise ilgili idare\ntarafından kesin izin, kesin tahsis, kullanma izni, irtifak hakkı veya kiralama\nsözleşmesinin uzatma işlemine ilişkin kısmı iptal edilir. Tahsil edilmiş olan\nyararlanma bedelinin, uzatılan sürenin geçen kısmı ile varsa sözleşmeden doğan\ndiğer borçlarına mahsup edilmesi sonucu geriye kalan kısmı iptal işleminin\ngerçekleştirilmesine müteakip faizsiz olarak iade edilir.
\n\n
(5) Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının,\nkullanma izninin veya kiralama sözleşmesinin süresinin bitmesi veya herhangi\nbir sebeple süresinden önce sona ermesi ya da dördüncü fıkrada belirtilen\ngerekçe dışındaki bir sebeple iptal edilmesi halinde tahsil edilen yararlanma\nbedeli iade edilmez, varsa kalan taksit ve kanuni faizleri yasal yollara da\nbaşvurulmak suretiyle tahsil edilir. Bundan dolayı turizm yatırımcısı ve işletmecisi veya üçüncü kişilerce\nherhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
\n\n
(6)\nSözleşmenin devri halinde ise yararlanma bedeline ilişkin kalan taksitlerin\ntamamı peşin ödenir ya da sözleşmeyi devralan gerçek veya tüzel kişiden, kalan\ntaksit ve kanuni faizlerinin düzenlenen ödeme planı çerçevesinde ödeneceğine\nilişin noter onaylı taahhütname alınır.
\n\n
Tesislerin\nyenilenmesi halinde yararlanma bedelinin ödeme şekli ve süresi ile\nyükümlülükler
\n\n
MADDE 12 – (1) Turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme\ntarihinden itibaren en fazla dört yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının\nyıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde\nKültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, peşin\nödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise son taksiti\nturizm işletme belgesi alınmasını müteakip yatırımcının sözleşmesinden doğan\nmevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir.
\n\n
(2) Kamu taşınmazı üzerinde yer alan tesisin tamamının\nveya bir kısmının yıkılması halinde turizm yatırımcısından, bahsi geçen\nyapıların mevcut değeri kadar teminat mektubu alınır ayrıca bunların yıkılması\nsonrasında yerlerine yapılacak yeni bina ve tesislerin değerinin yıkılan yapılardan\naz olmayacağı, herhangi bir nedenle bunların değerinin yıkılacak yapıların\ndeğerinden az olması durumunda aradaki farkın Hazineye ödeneceğine ilişkin\nolarak da noter onaylı taahhütname alınır.
\n\n
(3) Yeni\nyapılan tesisin değerinin yıkılan tesisten daha az olması halinde aradaki fark\nteminat mektubu paraya çevrilmek suretiyle tahsil edilir.
\n\n
(4)\nİdarece verilen süre içerisinde yıkılan tesisin yerine yeni tesislerin\nyapılmaması veya yapılamaması halinde alınan teminat mektubu paraya çevrilmek\nsuretiyle idareye irat kaydedilir ve ayrıca kesin tahsis, kesin izin, kullanma\nizni, irtifak hakkı ve kiralama sözleşmesi iptal edilir.
\n\n
DÖRDÜNCÜ\nBÖLÜM
\n\n
Satış ve\nSatış Bedelinin Tespiti, Ödeme Şekli ve Süresi ile Diğer Hususlar
\n\n
Satış\nve satış bedelinin tespiti ile ödeme şekli ve süresi
\n\n
MADDE 13 – (1) Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis\nedilen taşınmazlardan tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar dâhil orman vasıflı\ntaşınmazlar ile 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler hariç olmak\nüzere ilgili mevzuat hükümleri ile taşınmazın hukuki ve fiili durumu itibariyle\nsatışında engel bulunmayanlardan idarece uygun görülen taşınmazlar, turizm\nyatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere\nsatılabilir.
\n\n
(2) Satış\nbedeli, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve\ntesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden tespit\nedilir. Ancak, yatırımcı tarafından satış işleminin gerçekleştiği tarihten\nitibaren beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin\ntaahhüt edilmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi beş oranında indirim\nuygulanır. Süresi içerisinde tesisin yenilenmemesi halinde ise satış bedeline\nyapılan indirim satış tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme faiziyle birlikte\ntahsil edilir.
\n\n
(3) İkinci\nfıkra uyarınca tespit edilecek satış bedeli, peşin veya en az yüzde otuzu\npeşin, kalanı beş yılda, on taksitle ve kanunî faizi ile birlikte taksitle de\nödenebilir.
\n\n
(4) Satışı\ngerçekleştirilen taşınmazların tapu kütüğüne taşınmazın turizm amacı dışında\nkullanılamayacağına ilişkin belirtme konulur.
\n\n
(5) Bu\nmaddede belirtilenler dışında satışa ilişkin diğer hususlarda 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz\nMalların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik\nYapılması Hakkında Kanuna göre işlem tesis edilir.
\n\n
Diğer\nhususlar
\n\n
MADDE\n14 – (1) Bu Yönetmelikte\ndüzenlenen hususlar dışında kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni, irtifak\nhakkı ve kiralama işlemlerine ilişkin olarak ilgisine göre; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu\nve 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu\nTaşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik, 31/8/1956\ntarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli\nParklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan\nOrman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986\ntarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği,\n8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4706\nsayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi\nKanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5084 sayılı Yatırımların ve\nİstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,\n19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine\nTaşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı\nBazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması\nHakkında Kanun ile mevcut kesin tahsis ve kesin izin koşulları kullanma izni\nirtifak hakkı ve kiralama sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca işlem\ntesis edilmeye devam edilir.
\n\n
(2)\nDüzenlenecek sözleşmelere, süre uzatımına ilişkin olarak ilgili idare\ntarafından belirlenen tüm yükümlülüklerin yerine getirileceği yararlanma\nbedelinin ödeneceği ile bunların yerine getirilmemesi halinde kesin tahsis,\nkesin izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya kiralama işleminin uzatma\nişlemine ilişkin kısmının iptal edileceğine ilişkin hüküm konulur.
\n\n
Yürürlük
\n\n
MADDE\n15 – (1) Maliye Bakanlığı, Kültür\nve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve\nHaberleşme Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bu Yönetmelik yayımı\ntarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
Yürütme
\n\n
MADDE\n16 – (1) Bu Yönetmelik\nhükümlerini Maliye Bakanı yürütür.İçeriğe dön | Ana menüye dön