MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:50 - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:50

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 20/11/2018 15:11:00
Tags: motorlutaşıtvergisitebliğ
\n\n
\n\n
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ\nGENEL TEBLİĞİ
\n\n
(SERİ NO: 50)
1. Amaç
\n\n
Bu\nTebliğin amacı,  21/3/2018 tarihli ve\n7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde\nDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve\n7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve\nBir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1\ninci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların\nihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan\ndüzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
\n\n
2.\nYasal Düzenleme
\n\n
7103\nsayılı Kanunun 88 inci maddesiyle 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde\nyapılan düzenlemeyle;
\n\n
- 7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü\nfıkralarında yer alan “31/12/2018” ibareleri\n“31/12/2019” şeklinde değiştirilerek taşıtların hurdaya çıkarılmasına ilişkin\ndüzenlemenin uygulama süresinin bir yıl uzatılacağı,
\n\n
- 6/6/2002\ntarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin\n8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P.\nnumaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski taşıtların doğrudan ya da\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde de madde ile düzenlenen\nhükümlerden yararlanılacağı
\n\n
hüküm altına\nalınmış bulunmaktadır.
\n\n
3. 7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasında Kullanılacak Belgeler
\n\n
7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına\nilişkin usul ve esaslar 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde\naçıklanmıştı.
\n\n
Bu Tebliğ\nkapsamında, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20,\n87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer\nalan ve 1997 model veya daha eski olan taşıtların ihracında yapılacak\nmüracaatlarda, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde\nKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin\nUygulamasına İlişkin Genel Tebliğ ekinde yer alan “EK:1B,\nEK:2B, EK:3B” belgeler,
\n\n
İl özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\n(MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine\nteslim edilerek hurdaya ayrılacak 1997 model veya daha eski taşıtlara ilişkin\nmüracaatlarda ise 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde\nyer alan “EK:1a/1b, EK:2, EK:3a/3b, EK:4, EK:5” belgeler yerine, hurdaya ayrılacak\ntaşıtın 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olup olmadığına\nbakılmaksızın 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde\nKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin\nUygulamasına İlişkin Genel Tebliğ ekinde yer alan “EK:4B, EK:, EK:5B, EK:6B, EK:, EK:7B, EK:8B” belgeler
\n\n
düzenlenecektir.
\n\n
Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu\nkurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve\nilgili trafik tescil kuruluşunda (Türkiye Noterler Birliği veya noterliklerde)\nadlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak\nbaşvurularda; noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın\naldığını gösterir belgenin bir örneği mükellef dilekçelerine eklenecektir.
\n\n
7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında il özel idaresine, büyükşehir\nbelediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine taşıtların teslim edilmesi üzerine\nanılan Kurum yetkililerince Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden\n“Taşıt Teslim Tutanağı” (EK:7B) hazırlanır ve\nsistemden onaylanarak dört nüsha olarak üretilir. Daha sonra adına taşıt\nkayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler ile taşıtı teslim alan il özel idaresi,\nbüyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlüğü yetkililerince imzalanır.\nTutanağın üç nüshası mükellefe verilir, kalan nüsha taşıtı teslim alan il özel\nidaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlüğünde muhafaza edilir.\nİnternet vergi dairesi üzerinden oluşturulmayan tutanaklara istinaden bu uygulama\nkapsamında işlem tesis edilmez.
\n\n
Bu\nTebliğde geçen “tescil kuruluşu” tâbiri, ilgili\nmevzuatına göre, trafik tescil kuruluşlarını ve tescile yetkili birimleri ifade\neder.
\n\n
4. 7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin Süre Uzatımı
\n\n
4.1.\n1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin Süre\nUzatımı
\n\n
7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 1997\nmodel veya daha eski taşıtların 31/12/2018 tarihine\nkadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda\nmüdürlüklerine teslim edilmesi halinde, 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk\netmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme\nfaizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen\nidari para cezalarının terkin edileceği düzenlenmişti.
\n\n
7103\nsayılı Kanunun 88 inci maddesiyle yapılan değişiklikle anılan madde\ndüzenlenmesinden faydalanma süresi ve terkin edilecek motorlu taşıtlar vergisi\nile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kapsamı 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
\n\n
İlgili\ntrafik sicilinde adlarına 1997 model veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli\nbulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel\nTebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2019 tarihine kadar il özel idarelerine,\nbüyükşehir belediyelerine veya Makina ve\nKimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim\nederek 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların\nSatış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik\nhükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve\ntescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin\nolarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu\ntaşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016\ntarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.
\n\n
4.2.\nMevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Süre\nUzatımı
\n\n
7020\nsayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında Maliye ve İçişleri\nBakanlıkları tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mevcut olmadığı veya\nmotorlu taşıt olma vasfını kaybettiği kabul edilen 2005 model ve daha eski\ntaşıtların motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine\nkadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi\ncezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edileceği\ndüzenlenmişti.
\n\n
7103\nsayılı Kanunun 88 inci maddesiyle yapılan değişiklikle anılan madde\ndüzenlenmesinden faydalanma süresi 31/12/2019 olarak\nyeniden belirlenmiştir.
\n\n
Tescil\nkuruluşlarında adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2005 veya daha eski taşıtı\nolup, bu taşıtı 27/5/2017tarihi itibarıyla mevcut\nolmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan\ngerçek ve tüzel kişilerin; 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel\nTebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu durumlarını kanaat verici\nbelgelerle tevsik etmeleri veya tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut\nolmadığının kabulü ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının\n1/4'ünü 31/12/2019 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme\nzammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı\nKarayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine\nistinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının\ntahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir.
\n\n
5. 1997\nModel veya Daha Eski Olan Taşıtların İhraç Edilmesi
\n\n
ÖTV\nKanununa ekli  (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03,\n87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan 1997 model\nveya daha eski olan taşıtları adına kayıt ve tescilli olan gerçek ve tüzel\nkişiler bu taşıtlarını doğrudan ihraç etmeleri veya ihracatçılara üç ay\niçerisinde ihraç edilmek üzere teslim etmeleri halinde bu madde hükmünden\nfaydalanabilecektir.
\n\n
5.1.\nMadde Hükmünden Yararlanılabilecek Taşıtlar
\n\n
7103\nsayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci\nfıkrasına göre, düzenlemenin kapsamına ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin;
\n\n
-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için\nçekiciler,
\n\n
-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dahil on veya daha\nfazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,
\n\n
-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvanpick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. taşıtlar,
\n\n
-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus vanpanelvanpick-up, kamyonet, kamyon vb. taşıtlar
\n\n
girmektedir.
\n\n
Bu\ntaşıtlardan, 1997 model veya daha eski olan taşıtların doğrudan veya\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde düzenlemeden yararlanılabilir.
\n\n
5.2.\nMükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler
\n\n
Mükelleflerin 7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı\nKanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1997 model veya\ndaha eski olan taşıtlarını doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederek\nsöz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için, tescil kuruluşuna 7103 Sayılı\nVergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik\nYapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ\nekinde yer alan dilekçeyle (EK:1B) müracaat ederler.
\n\n
Trafik\nsicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan ÖTV Kanununa ekli  (II)\nsayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P.\nnumaralarında yer alan 1997 model veya daha eski olan taşıtların üzerinde\n21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler\ndışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin,\nhaciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına ve taşıtın ihraç edilmesinde herhangi\nbir sakınca olmadığına  dair tescil kuruluşundan belge (EK:2B) almaları gerekmektedir.
\n\n
Taşıtını\ndoğrudan ihraç etmek isteyen mükellef tarafından taşıtların en geç 31/12/2019 tarihe kadar ihraç edilmesi gerekmektedir.
\n\n
7103\nSayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde\nDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına\nİlişkin Genel Tebliğde yer alan şartlar doğrultusunda taşıt ihracatının\ngerçekleştirilmesi halinde, gümrük beyannamesinin aslı ya da gümrük idaresi\nveya noter onaylı bir örneği ile taşıtın ihraç edilmesinde sakınca\nbulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna dilekçeyle (EK:3B) başvurularak, 31/12/2019 tarihine\nkadar Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında\nYönetmelik hükümlerine uygun olarak taşıtlarının kayıt ve tescillerini\nsildirmeleri gerekmektedir.
\n\n
Motorlu taşıtını  noter satış senedi ile iktisap eden\nveya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, adlarına kayıt ve tescil\nettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve\nkuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini tescil kuruluşlarına\nyapacakları müracaatta ibraz edeceklerdir.
\n\n
5.3.\nİhracatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler
\n\n
Taşıtını\nihracatçılar vasıtasıyla ihraç etmek isteyen mükellef ile 2018/11750 sayılı\nBakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında\ntanımı yapılan ihracatçı arasında noter nezdinde karşılıklı yükümlülükleri\ndüzenleyen imzaları noterce onaylanmış bir “İhracat Amacıyla Araç Teslim\nSözleşmesi” düzenlenmesi gerekmektedir.
\n\n
İhracatçılar,  “İhracat\nAmacıyla Araç Teslim Sözleşmesi” ile teslim aldıkları taşıtları 7103 Sayılı\nVergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik\nYapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel\nTebliğde açıklanan esaslar çerçevesinde üç ay içerisinde ihraç edecektir.
\n\n
Bu\ndüzenlemeden yararlanılabilmesi için ihraç edilecek taşıtların yurt dışındaki\nmüşteriye teslim edilmek üzere T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şarttır.\nYurt dışındaki müşteri tabiri, ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt\ndışında olan alıcılar ile yurt içindeki bir işletmenin, yurt dışında faaliyet\ngösteren şubelerini ifade eder. Taşıtın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı\nadına hareket edenlere veya bizzat alıcıya yurt içinde teslimi ihracat\nsayılmaz. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için ihracatın gerçekleştirildiğinin\ngümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi zorunludur.
\n\n
İhracatçı\ntarafından, taşıtın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinde madde hükmünden\nyararlanmak üzere ihraç edilen taşıtın marka, model, şasi ve motor numarası ile\nen son tescil plakası ve adına kayıtlı kişinin adı, soyadı/unvanı ile gerçek\nkişilerin T.C. kimlik numarası/tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının\nyazılması zorunludur.
\n\n
İhracatın,\nher halükarda 31/12/2019 tarihine kadar\ngerçekleştirilmesi gerekmektedir.
\n\n
İhracatçı,\nihracata ilişkin gümrük idaresinden aldığı onaylı gümrük beyannamesinin aslı ya\nda gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneğini, taşıtı adına kayıt ve\ntescilli olan gerçek veya tüzel kişiye teslim etmekle yükümlüdür.
\n\n
Mükellef,\ntaşıt ihracatının gerçekleştirilmesi halinde, ihracatçı tarafından teslim\nedilen gümrük beyannamesinin aslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir\nörneği ile taşıtın ihraç edilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren\ntescil kuruluşuna dilekçeyle (EK:3B) başvurarak,\n31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil)\nAraçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik\nhükümlerine uygun olarak taşıtının kayıt ve tescilini sildirecektir. “İhracat\nAmacıyla Araç Teslim Sözleşmesi”nin bir örneği de dilekçe ekinde ilgili tescil\nkuruluşuna ibraz edilir.
\n\n
5.4.\nTescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler
\n\n
7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici\n1 inci maddesinin birinci fıkra hükmünden yararlanmak üzere, taşıtların ihraç\nedilmesi kaydıyla herhangi bir tescil kuruluşuna yapılan mükellef başvuruları\nüzerine, ihraç edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre\ntatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti\nmuhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmadığına ve taşıtın ihraç\nedilmesinde herhangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenecek belge (EK:2B) ilgiliye verilecek, aksi halde belge\ndüzenlenmeyecektir.
\n\n
Mükellefler\ntarafından dilekçeyle (EK:3B) ve ihracata ilişkin\nbelgelerle taşıtın ihraç edilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren\ntescil kuruluşuna yapılan başvuru üzerine ihraç edilen  taşıtın tescil\nkaydı, tescil kuruluşunca silinecektir. Taşıta ait "Motorlu Araç Tescil\nBelgesi"ne “İhraç Nedeniyle Kayıt ve Tescili Silinmiştir” şerhi konularak\ntaşıt sahiplerine geri verilecektir.
\n\n
Tescil\nkuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında\ntaşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge\naranılmayacaktır.
\n\n
Trafik\ntescil kaydının silinmesi işleminin yapılmasından sonra, taşıtın kayıt ve\ntescilinin silindiği hususu elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına,\nbunun mümkün olmaması halinde üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi\ndairesine bildirilecektir.
\n\n
Bu madde\nhükmü uyarınca, tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183\nsayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi\nkoyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin\nkaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca\nbildirilecektir.
\n\n
5.5.\nVergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler
\n\n
Başvuruda\nbulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi\ndaireleri tarafından, tescil kuruluşlarından gelen, taşıtın ihraç edilmek\nsuretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan\nbelgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin\ndoğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra\nilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek\nveya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona\nerdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında, ihraç edilen taşıtlara ilişkin\nolarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk\netmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme\nfaizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen\nidari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun\nhükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler\nkaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.
\n\n
6.\nİhraç Edilen Taşıtın Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler
\n\n
7103\nsayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci\nfıkrası kapsamında ihraç edilmesi nedeniyle trafik tescil kayıtları silinen\nmotorlu taşıtların 27/10/1999 tarihli ve\n4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği\nşekilde geri gelmesi halinde, tescil kuruluşları tarafından terkin tarihinde\nadına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih\nitibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum elektronik ortamda Gelir İdaresi\nBaşkanlığına, bunun mümkün olmaması halinde ilgili vergi dairesine üç iş günü\niçerisinde bildirilir.
\n\n
Bu\nbildirim üzerine vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi\nmükellefiyeti tesis edilerek daha önce yapılan terkin işlemi iptal edilir.
\n\n
7.\nDiğer Hususlar
\n\n
27/7/2017 tarihli\nve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel\nTebliği (Seri No: 48)’nde yer alan “31/12/2018”\nibareleri “31/12/2019” şeklinde ve anılan Tebliğin ekinde yer alan “EK:6, EK:7”\nbelgelerdeki “Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne/Büro Amirliğine” ibareleri “Tescil\nKuruluşuna” şeklinde; “EK:8, EK:9” belgelerdeki “Valiliği Emniyet Müdürlüğü”\nibareleri “Tescil Kuruluşu”, “Şubemizde/Büromuzda” ibareleri “Kurumumuzda”,\n“Trafik Tescil Şb. Md./Büro A.”  ibareleri\n“Kurum Yetkilisi” şeklinde; “EK:11” belgesindeki “Trafik Tescil Şube\nMüdürlüğüne” ibaresi “Tescil Kuruluşuna” şeklinde değiştirilmiştir.
\n\n
48 Seri\nNo.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “EK:1a/1b, EK:2, EK:3a/3b, EK:4, EK:5” belgeler\nyürürlükten kaldırılmıştır.
\n\n
8.\nYürürlük
\n\n
Bu Tebliğ\nhükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
9.\nYürütme
\n\n
Bu Tebliğ\nhükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
\n\n İçeriğe dön | Ana menüye dön