Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Sıra No:493 - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Sıra No:493

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 7/5/2018 13:11:00
Tags: vergiusulkanunu
\n\n
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
\n\n
(SIRA NO: 493)
\n\n
Amaç ve kapsam
\n\n
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve\nkapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince\nanonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında\ntasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince\ntasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili\nmüdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.
\n\n
Yasal düzenlemeler ve dayanak
\n\n
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun;
\n\n
- 149 uncu maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri\n(Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel\nkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük\nBakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli\nfasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.”,
\n\n
- 15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanunun\n2 nci maddesi ile değişik 223 üncü maddesinde, “Defterler anonim\nve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket\nmerkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”
\n\n
hükümleri yer almaktadır.
\n\n
(2) 213 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinde\ntasdik makamlarının tasdik ettikleri defterlere ait kanunda yazılı bilgileri\nüçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulunduğu yerin en\nbüyük mal memuruna tevdi edecekleri hüküm altına alınmıştır.
\n\n
(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer\n257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Maliye\nBakanlığı, bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda\nolanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,\nrapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları\nkullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi\niletişim araç ve ortamında verdirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe,\ntutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler\naracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye\nveya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor\nve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile\nuygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya\nstandartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer\nbelgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları\nitibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye yetkili\nkılınmıştır.
\n\n
(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk\nTicaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, fiziki ortamda veya\nelektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere\nkayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekil ve\nesaslarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken\nçıkarılan tebliğle belirleneceği düzenlenmiş olup, bu yetkiye dayanılarak, 213\nsayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı\nkalmak üzere, gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik\nortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt\nzamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esasları,\nGümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak\n19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere\nİlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir.
\n\n
Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik\nişleminin şekli
\n\n
MADDE 3 – (1) Ticaret sicili müdürlükleri, Ticari\nDefterlere İlişkin Tebliğde belirtilen ve anonim ve limitedşirketler ile\nkooperatiflerin kuruluş aşamasında vergi kanunları bakımından da tasdik\nzorunluluğu bulunan defterler için söz konusu Tebliğin 14 üncü maddesinde\ndüzenlenen esaslar doğrultusunda tasdik (onay) işlemini yapmakla yükümlüdür.
\n\n
(2) Söz konusu Tebliğde yer almayan ancak 213 sayılı\nKanun uyarınca anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin\nkuruluş aşamasında tasdik edilme zorunluluğu bulunan diğer defterlerin tasdik şerhlerinde,\nsöz konusu Kanunun 224 üncü maddesinde belirtilen bilgilere yer verilmesi\nyeterli olup, bu şerhlerde Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 14 üncü\nmaddesinde yer alan ilave bilgiler aranmayacaktır.
\n\n
(3) 213 sayılı Kanunun 225 inci maddesinde yer alan\ntasdik şekline ilişkin esaslar, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde aynen yer\naldığı için, bu defterlerin tasdik şekli bakımından da Ticari Defterlere\nİlişkin Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tasdik işlemi ilgili\nmüdürlüklerce yapılacaktır.
\n\n
Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu\nbakımından tasdik edilmesi zorunlu olan defterler
\n\n
MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde\nyapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limitedşirketler ile\nkooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer\nticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
\n\n
(2) Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek\nkullanılma zorunluluğu, gerek 213 sayılı Kanunda doğrudan sayılan defterler\n(yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer alan yetki\ndoğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim\nşirketlerin damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin\nkuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce\nyapılacaktır.
\n\n
(3) Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta\nbağlı nitelikte bulunan defterlerin (limited şirketler ve kooperatifler\naçısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi\nUygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar\niçin imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap\ndöneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş\naşamasında ilgili müdürlüklerce yapılacaktır.
\n\n
Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik\nişlemlerine ilişkin bildirim zorunluluğu
\n\n
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi ile\nmükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde\nyer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, ticaret sicili\nmüdürlüklerine, bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca tasdik etmek zorunda\noldukları defterlerin tasdik işlemlerine ilişkin bilgileri, aşağıda yer verilen\nusul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderme\nzorunluluğu getirilmiştir.
\n\n
(2) Ticaret sicili müdürlükleri söz konusu tasdik\nişlemlerine ilişkin olarak;
\n\n
a) Defter tasdik ettiren mükellefin;
\n\n
1) Unvanı,
\n\n
2) Vergi kimlik numarası,
\n\n
b) Tasdik edilen defterin;
\n\n
1) Türü,
\n\n
2) Kullanılacağı hesap dönemi,
\n\n
c) Tasdik işlemine ait;
\n\n
1) Tasdik numarası,
\n\n
2) Tasdik tarihi,
\n\n
ç) Tasdik işlemini yapan görevliye ait;
\n\n
1) Ad soyad,
\n\n
2) Unvan,
\n\n
3) Ticaret sicili müdürlüğü,
\n\n
bilgilerini, en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı\ntakip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.
\n\n
(2) Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu\ngetirilen ticaret sicili müdürlüklerinin, 213 sayılı Kanunun\n226 ncı maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına\ngerek bulunmamaktadır.
\n\n
Cezaî müeyyide
\n\n
MADDE 6 – (1) Ticaret sicili müdürlükleri tarafından tasdik\nedilen defterlere ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza gönderilmesine dair bu\nTebliğde belirtilen bildirim yükümlülüğüne riayet edilmemesi halinde 213 sayılı\nKanunda yer alan cezalar tatbik edilir.
\n\n
Yürürlük
\n\n
MADDE 7 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
Yürütme
\n\n
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
\n\n İçeriğe dön | Ana menüye dön