VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2 - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 20/11/2018 15:12:00
Tags: vergiyapılandırma7143kanun
\n\n
VERGİ VE DİĞER BAZI\nALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
\n\n
İLE BAZI\nKANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
\n\n
7143\nSAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
\n\n
(SERİ NO: 2)
\n\n
Amaç ve\nkapsam
\n\n
MADDE 1\n– (1) Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de\nyayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması\nile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun (Kanun) 11 inci\nmaddesinin (madde) uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
\n\n
(2) Van İlinin tamamı ile Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli\nAdilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına\nİlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Bazı\nAlacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde\nKararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi kapsamında\nmücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 7143 sayılı Kanunla yeniden\nbelirlenen, mücbir sebep dönemine ilişkin vergi beyannameleri ve\nbildirimlerinin verilme ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin\nkonusunu oluşturmaktadır.
\n\n
Dayanak
\n\n
MADDE 2\n– (1) Bu Tebliğ, 7143 sayılı\nKanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
\n\n
Vergi\nbeyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi
\n\n
MADDE 3\n– (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci\nmaddesinin birinci fıkrasında, “6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin\nondokuzuncu fıkrası veya 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında, mücbir\nsebep hali sona eren mükelleflerden, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde\nöngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükelleflerin,\nmücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimleri 31/8/2018 günü sonuna kadar verilir, geçici vergi\nbeyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri\nverilmez…” hükmüne yer verilmiştir.
\n\n
Bu hükme\ngöre, mücbir sebep halinin ilan edildiği 23/10/2011 tarihinden\nmücbir sebep halinin sona erdiği 31/5/2017 tarihine kadar verilmesi gereken\nbeyanname ve bildirimlerin Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan\n31/8/2018 tarihine kadar ilgili beyanname ve bildirimin ait olduğu her bir\ndönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
\n\n
Öte\nyandan, mücbir sebep süresi içerisine rastlayan geçici vergi beyannameleri\n(2011 yılı üçüncü ve 2017 yılı birinci geçici vergi dönemleri dâhil), mükellef\nbilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri verilmeyecektir.
\n\n
Örnek\n1: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi (A) Anonim Şirketinin 23/10/2011 tarihinde\nbaşlayan mücbir sebep hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında\n31/5/2017 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte mükellef, mücbir sebep süresi\niçinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 7020 sayılı Kanunda öngörülen\nsürede vermemiştir.
\n\n
Söz konusu\nmükellef 7143 sayılı Kanun kapsamında 31/8/2018 tarihine\nkadar bu beyanname ve bildirimleri vermesi durumunda Kanun hükümlerinden\nyararlanacak ve tahakkuk eden vergileri maddede belirtilen şekilde\ntaksitlendirilecektir.
\n\n
(2) 31/8/2018 tarihine kadar verilmesi gerektiği halde\nverilmeyen beyanname ve bildirimlerle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul\nKanunu hükümleri çerçevesinde gerekli takdire/incelemeye sevk işlemleri\ngerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler neticesinde tarh edilen vergiler\nve/veya kesilen cezalarla ilgili olarak madde hükümleri çerçevesinde\ntaksitlendirme imkanı bulunmadığı tabiidir.
\n\n
Örnek\n2: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi Bay (A)’nın 23/10/2011 tarihinde\nbaşlayan mücbir sebep hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında\n31/5/2017 tarihinde sona ermiştir. Mükellef, mücbir sebep ilanı nedeniyle\nvermediği 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin yıllık gelir\nvergisi beyannameleri ile aynı yıllara ilişkin aylık dönemler itibarıyla (2016\nyılı hariç) katma değer vergisi (KDV) beyannamelerini 10/8/2018tarihinde\nvergi dairesine vermiştir. Bununla birlikte Bay (A), 2016 takvim yılına ilişkin\nyıllık gelir vergisi beyannamesi ile aynı yıla ilişkin KDV beyannamelerini (12\nadet) 31/8/2018 tarihine kadar vergi\ndairesine vermemiştir.
\n\n
2011,\n2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin verilen yıllık gelir vergisi\nbeyannameleri ile aynı yıllara ilişkin aylık dönemler hâlinde verilen KDV\nbeyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergiler, maddede belirtilen şekilde\ntaksitlendirilecektir. Diğer taraftan, kanuni süresinde verilmeyen 2016 takvim\nyılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aynı yıldaki dönemlere\nilişkin verilmeyen KDV beyannameleriyle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul\nKanunu hükümleri çerçevesinde cezalı tarh işlemleri yapılması neticesinde\nortaya çıkan vergi, gecikme faizi ve cezaların madde kapsamında\ntaksitlendirilmesi mümkün değildir.
\n\n
Ödemelerin\nyapılması
\n\n
MADDE 4\n– (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci\nmaddesinin birinci fıkrasında, “…Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve\nbildirim verme süresinin son günü kabul edilir ve ilk taksiti 2018 yılının\nEylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte\nödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı\nuygulanmaz…” hükmü yer almaktadır.
\n\n
Bu hükme\ngöre, verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin\nvadesi 31/8/2018tarihi olacak ve ilk taksiti 2018\nyılının Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte\nödenecektir. Madde hükmüne göre ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz,\nkatsayı uygulanmayacaktır.
\n\n
Söz konusu\ntaksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacak olup\nbu işlem vergi dairesi tarafından re’sen yapılacaktır.
\n\n
7143\nsayılı Kanunla belirlenen sürelerde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarlar
\n\n
MADDE 5 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci\nfıkrasında, “Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin\nsüresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki\nveya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde,\nödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna\nkadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine\ngöre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile\nbirlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da\nsüresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de\nödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi\nveya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.\nBu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, ikinci fıkrada belirtilen vade\ntarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu madde uyarınca\nvadesinde ödenmesi öngörülen taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk\nLirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik\nödemeler için bu madde hükmü ihlal edilmiş sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.
\n\n
Bu hükme göre, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi\nsüresinde ödenmek şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki\ntaksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, madde hükümleri\nihlal edilmiş sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının\nson taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183\nsayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında\nhesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden\nyararlanılacaktır.
\n\n
Örnek\n3: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi (B) Limited Şirketi mücbir sebep hali nedeniyle vermediği tüm\nbeyanname ve bildirimlerini süresinde vergi dairesine vermiş, tahakkuk eden\nvergiler ilgili vergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından\nbaşlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür.\nMükellef kurum, 2018/Eylül ve 2018/Kasım taksitlerini süresinde ödemekle\nbirlikte 2019/Ocak ve 2019/Mart taksitlerini süreleri geçtiği halde\nödememiştir.
\n\n
Bu durumda\nmükellef kurum 2019/Ocak ve 2019/Mart taksit tutarlarını, otuzuncu taksiti\nizleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun\n51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme\nzammı ile birlikte ödemesi durumunda bu madde hükümlerinden yararlanacaktır.
\n\n
(2) Madde\nkapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;
\n\n
- İlk\nikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
\n\n
- Bir\ntakvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
\n\n
-\nSüresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte\nson taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
\n\n
hallerinde madde\nhükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
\n\n
Bu\ntakdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, maddenin birinci fıkrasında belirtilen\nvade tarihi olan 31/8/2018tarihinden itibaren\n6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
\n\n
Örnek\n4: Erciş Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi Bayan (C) mücbir sebep hali nedeniyle vermediği tüm beyanname ve\nbildirimlerini vergi dairesine süresinde vermiş, tahakkuk eden vergiler ilgili\nvergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere ikişer\naylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür. Bayan (C), 2018 yılındaki\ntüm taksitlerini ve 2019/Ocak taksitini süresinde ödemekle birlikte 2019/Mart,\n2019/Mayıs ve 2019/Temmuz taksitlerini süreleri geçtiği halde ödememiştir.
\n\n
Bu\ndurumda, Bayan (C)’nin bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresinde\nödememesi nedeniyle maddeden yararlanma hakkı sona erecek, ancak daha önce\nödediği taksitler için madde hükümlerinden yararlanacaktır. Bu takdirde,\n2019/Mart taksiti dahil olmak üzere sonraki\ntaksitler, vadeleri 31/8/2018 tarihi esas almak suretiyle hesaplanacak gecikme\nzammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.
\n\n
(3) Madde\nkapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak\nödenmesi maddeden yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan,\nmükelleflerin Eylül/2018 ve Kasım/2018 taksitlerini süresinde ve tam olarak\nödemeleri gerekmektedir.
\n\n
(4) Maddenin\nikinci fıkrasında, taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 10\nTürk Lirasına kadar eksik ödemeler ihlal sebebi olarak sayılmamıştır. Ayrıca,\ntaksit tutarının %10’u, 10 Türk Lirasının altında ise %10 tutarına isabet eden\ntutar kadar eksik ödeme de ihlal sebebi sayılmayacaktır. Bu tutarları aşan\neksik ödemelerin ihlal sebebi olarak değerlendirileceği tabiidir.
\n\n
Örnek\n5: Adilcevaz Malmüdürlüğü\nmükellefi olan Bay (D)’nin Mayıs/2019 dönemine ilişkin madde kapsamındaki\ntaksit tutarı 2.000 TL olmasına rağmen bu döneme ilişkin 1.990 TL ödeme\nyapılmıştır. Eksik ödenen tutar 10 TL’yi aşmadığından madde hükümleri ihlal\nedilmiş sayılmayacaktır. Diğer taraftan, taksit tutarının %10’u olan (2.000 x\n%10=) 200 TL ise 10 TL’den fazla olduğundan tutarın oranla mukayese edilmesine\ngerek olmadığı tabiidir.
\n\n
6736\nsayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ile 7020 sayılı Kanunun 5\ninci maddesi kapsamındaki mükelleflerin durumu
\n\n
MADDE 6\n– (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci\nmaddesinin üçüncü fıkrasında, “6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin\nondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında öngörülen\nsürelerde beyanname ve bildirimlerini veren ve tahakkuk eden vergileri mezkûr\nKanunlar kapsamında yapılandıran mükellefler hakkında da bu madde hükümleri\nuygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar\nred ve iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.
\n\n
(2) 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu\nfıkrası ve 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında öngörülen sürelerde\nbeyanname ve bildirimlerini veren ve tahakkuk eden vergileri mezkûr Kanunlar\nkapsamında yapılandıran mükellefler hakkında da herhangi bir başvuruya gerek\nolmaksızın ve mezkûr Kanunlar kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığına\nbakılmaksızın 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.
\n\n
Ayrıca bu\nmaddenin yürürlüğe girdiği 18/5/2018 tarihinden\nönce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyeceğinden, daha önce yapılmış\nödemeler sonrası kalan tutar madde hükmüne göre taksitlendirilecektir.
\n\n
Örnek\n6: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi (E) Limited Şirketinin mücbir sebep hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci\nmaddesi kapsamında sonlanmış, mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname\nve bildirimler mükellef tarafından 31/8/2017 tarihine\nkadar verilerek tahakkuk eden vergiler otuz eşit taksitte ödenecek şekilde\nyapılandırılmıştır. 31/1/2018 tarihinde ilk\ntaksiti ödeyen ancak Mart/2018 taksitini ödemeyen mükellefin kalan borcu, 7143\nsayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ilk taksit 2018 yılı Eylül ayından\nbaşlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünecektir.
\n\n
(3) Madde\nkapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak\nödenmesi maddeden yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, maddenin\nüçüncü fıkrası kapsamındaki mükelleflerin de Eylül/2018 ve Kasım/2018\ntaksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
\n\n
Diğer\nhususlar
\n\n
MADDE 7\n– (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci\nmaddesi kapsamındaki mükelleflerin, Kanunun 5 inci maddesi kapsamında\nmatrah/vergi artırımında bulunması mümkündür. Bu durumdaki mükelleflerin\nmatrah/vergi artırımından doğan borçlarıyla ilgili olarak Kanunun matrah/vergi\nartırımına ilişkin hükümleri geçerli olacaktır.
\n\n
Örnek\n7: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü\nmükellefi (Z) Anonim Şirketi, mücbir sebep hali nedeniyle vermediği 2014 hesap\ndönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 10/8/2018 tarihinde\nvergi dairesine vermiş, bu beyannamede 200.000 TL kurumlar vergisi matrahı\nbeyan etmiştir. Bu matraha istinaden ödenecek kurumlar vergisi (200.000 x %20)\n40.000 TL olarak hesaplanmıştır.
\n\n
(Z) Anonim\nŞirketi, 2014 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde vergiye esas alınan\nmatrahını bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında %30 oranında (60.000 TL)\nartırmıştır. Bu tutara ilişkin ödenecek tutar ise (60.000 x %20) 12.000 TL\nolarak hesaplanmıştır.
\n\n
Bu\ndurumda, mükellefin kendi beyanına göre tahakkuk eden 40.000 TL’lik kurumlar\nvergisi, Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, bu vergiye herhangi bir zam, faiz,\nkatsayı uygulanmaksızın ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere\nikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenebilecektir.
\n\n
Diğer\ntaraftan, matrah artırımında bulunulması sonucu hesaplanan 12.000 TL’lik vergi\ntutarı, Kanunun 5 inci maddesi kapsamında bu vergiye katsayı uygulanmak\nsuretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenebilecektir. Söz\nkonusu verginin peşin ödenmesi hâlinde ise bu vergiye katsayı\nuygulanmayacaktır.
\n\n
Yürürlük
\n\n
MADDE 8\n– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde\nyürürlüğe girer.
\n\n
Yürütme
\n\n
MADDE 9\n– (1) Bu Tebliğ hükümlerini\nMaliye Bakanlığı yürütür.İçeriğe dön | Ana menüye dön