TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ - Boğaz Bağımsız Denetim Haberler Mevzuat ve Tebliğler , Resmi Gazete ve Kanunlara İlişkin Bilgiler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim içinde Vergi · 20/11/2018 15:15:00
Tags: yönetmeliksmmmdenetimeğitim
\n\n
TÜRKİYE\nSERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
\n\n
MÜŞAVİRLER\nODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ
\n\n
GELİŞTİRME\nEĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
\n\n
BİRİNCİ\nBÖLÜM
\n\n
Genel\nHükümler
\n\n
Amaç
\n\n
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci\nMali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin,  yaşam boyu öğrenme\nsürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları\niçin hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve\nyetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet\nsunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini\nsağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini\nkolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için\nmesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik\nkurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı\nzorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini,\nzorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları\nbelirlemektir.
\n\n
Kapsam
\n\n
MADDE 2\n– (1) Bu Yönetmelik hükümleri;\nSerbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin; çalışma yeri,\nçalışma şekli ve çalışma unvanı ne olursa olsun, tamamının, meslek ruhsatlarını\nedindikleri günden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi\nolacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsar.  
\n\n
Dayanak
\n\n
MADDE 3\n– (1) Bu Yönetmelik, 3568 sayılı\nSerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 44 üncü\nmaddesi uyarınca hazırlanmıştır.
\n\n
Tanımlar
\n\n
MADDE 4\n– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
\n\n
a) Birlik:\nTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar\nBirliğini (TÜRMOB),
\n\n
b) Kanun:\n3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik\nKanununu,
\n\n
c) Mentor: Yanında staj yapılan meslek mensubunu,
\n\n
ç) Meslek\nMensubu: Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri,
\n\n
d) Mesleki\nGeliştirme Eğitimi: Meslek mensuplarının yeteneklerini geliştiren, koruyan ve\nyetkin bir şekilde görev yapmalarına olanak sağlayan; planlı, programlı,\ndoğrulanabilir ve ölçülebilir öğrenme faaliyetlerini,
\n\n
e) Oda:\nSerbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarını,
\n\n
f) Serbest\nMuhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin\n(A) fıkrasında belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile\n5 inci maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
\n\n
g) Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SMGM): Meslek mensuplarının mesleki\nyeterliliklerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla sürekli mesleki\ngeliştirme eğitim faaliyetlerini planlayan, programlayan ve yürüten,\nyöneticileri TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından atanan merkezi,
\n\n
ğ) Temel\nEğitim ve Staj Merkezi (TESMER): Eğitim ve staj programlarının hazırlanması,\nyürütülmesi ve denetlenmesi ile görevli, Birlik bünyesinde oluşturulan merkezi,
\n\n
h) Temel\nEğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Şubesi: Eğitim ve staj programlarının\nyürütülmesi ile görevli, Odalar bünyesinde oluşturulan şubeyi; bu şubelerin\nbulunmadığı yerlerde odayı,
\n\n
ı) TÜRMOB:\nTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları\nBirliğini,
\n\n
i) Yeminli\nMali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (B)\nfıkrası ile 12 nci maddesinde belirtilen\nişleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel\nşartları taşıyan meslek mensuplarını,
\n\n
ifade eder.
\n\n
İKİNCİ\nBÖLÜM
\n\n
Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitiminin Esasları
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim programlarının amaçları
\n\n
MADDE 5\n– (1) Sürekli Mesleki Geliştirme\nEğitim Programlarının amaçları şunlardır:
\n\n
a) Meslek\nmensuplarının, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarını\nsağlamak üzere sahip oldukları teknik bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini\nartırmak, geliştirmelerini sağlamak,
\n\n
b) Meslek\nmensuplarının, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yetkin profesyoneller\nolmalarını sağlamak,
\n\n
c) Yeni\ntekniklerin uygulanması ve iktisadi gelişmelerin kavranması; yeni tekniklerinin\nuygulanmasının ve iktisadi gelişmelerin, müşteriler ile meslek mensuplarının\nçalışmaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek, değişen sorumluluklar ve\nbeklentilerin karşılanması için meslek mensuplarına yardımcı olmak,
\n\n
ç) Meslek\nmensuplarının, vermeyi üstlendikleri hizmetleri yerine getirmeleri için gerekli\nteknik bilgi ve mesleki becerilere sahip oldukları konusunda kamu güveni\noluşturmak,
\n\n
d) Mesleki\nfaaliyetin ifasında, kamu çıkarının her an gözetilmesi sağlanarak kamuya mal\nolmuş meslek statüsü oluşumunu sağlamak,
\n\n
e) Meslek\nmensupları arasındaki iletişim, ilişki, dayanışma ve koordinasyonu\ngüçlendirmek,
\n\n
f) Mesleki\nçalışma standartları ile etik kurallara uyumu en üst düzeyde tesis ederek; disiplin\nolaylarını, anlaşmazlıkları ve şikâyetleri azaltmak,
\n\n
g) Meslek\nmensuplarında "Mensubiyet ve Aidiyet" duygularının geliştirilmesi,\ngüdülenmesi ve meslek mensuplarının kişisel gelişimlerini sağlamak,
\n\n
ğ) Meslek\nmensuplarının; bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak\nsuretiyle meslek etkinliklerinde yüksek verim ve kaliteye ulaşmalarını\nsağlamak,
\n\n
h) Meslek\nmensuplarının; ulusal ve uluslararası standartları bilmelerini, uygulamalarını\nyapabilmelerini ve standartlardaki değişimleri takip edebilmelerini sağlamak,
\n\n
ı) Meslek\nmensuplarının; bilgi teknolojileri ve yabancı dil konularında yetişmelerini\nsağlamak,
\n\n
i) Meslek\nmensuplarının; mesleki uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için\nhazırlanmalarını sağlamak.
\n\n
Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu
\n\n
MADDE 6\n– (1) Sürekli Mesleki Geliştirme\nEğitimi Merkezi Yönetim Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen beş\nüyeden oluşur.
\n\n
(2)\nYönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter\nve Sayman seçer.
\n\n
(3)\nYönetim Kurulu ayda en az 2 kez olağan toplantı yapar.
\n\n
(4)\nYönetim Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar ve Merkezi temsil eder:
\n\n
a) Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SMGM)'de görülecek hizmetlerin esaslarını\nbelirlemek ve bu konulara ilişkin yönergeler hazırlamak,
\n\n
b) Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SMGM) hizmetlerinin aksamadan ve eksiksiz\nyürütülmesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak,
\n\n
c) SMGM\neğitim politikalarını belirleyerek, uzun dönemli eğitim programlarının\noluşturulmasına ilişkin genel ilke ve esasları kararlaştırmak,
\n\n
ç) SMGM\neğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili genel ilke ve\nesasları kararlaştırmak,
\n\n
d) SMGM\neğitim faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge,\ngenelge ve özelgelerhazırlamak, eğitim\nfaaliyetlerini yürütmek, koordinasyonunu sağlamak ve faaliyetleri denetlemek.
\n\n
Sürekli\nMesleki Geliştirme Merkezi Denetleme Kurulu
\n\n
MADDE 7\n– (1) Sürekli Mesleki Geliştirme\nMerkezi Denetleme Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu üyeleridir.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim programları
\n\n
MADDE 8\n– (1) Sürekli mesleki geliştirme\neğitim programlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki gibidir:
\n\n
a) Mesleki\nve Teknik Bilgilerin Korunması ve Geliştirilmesi Eğitim Programı,
\n\n
b) Yeni\nTeknikler ve İktisadi Gelişmelerin Kavranması, Değişen Sorumluluklar ve\nMeslekten Beklentiler Eğitim Programı,
\n\n
c) Kamu\nGüveni, Kamu Çıkarı, Kalite ve Mesleki Statü Geliştirme Eğitim Programı,
\n\n
ç) Mesleki\nÇalışma Standartları ve Etik İlkeler Eğitim Programı,
\n\n
d) Kişisel\nGelişim, Aidiyet ve Moral Değerler Eğitim Programı,
\n\n
e) Ulusal\nve Uluslararası Mesleki Standartlar Eğitim Programı,
\n\n
f) Bilgi\nTeknolojileri, Yabancı Dil ve Yeni İş Olanakları Eğitim Programı,
\n\n
g) Mevzuat\nEğitim Programı,
\n\n
ğ)\nMuhasebe ve Finansal Raporlama Eğitim Programı,
\n\n
h) Denetim\nve Güvence Standartları Eğitim Programı (yılda bir kez).
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim programlarına katılım
\n\n
MADDE 9\n– (1) Tüm meslek mensuplarının,\nmeslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak,\nmeslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim\nprogramlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.
\n\n
Yaptırım
\n\n
MADDE\n10 – (1) Sürekli mesleki\ngeliştirme eğitim programlarına katılmayan meslek mensupları hakkında 31/10/2000 tarihli ve 24216 sayılı Resmî Gazete’de\nyayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali\nMüşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
\n\n
(2)\nKatılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı\nmeslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmez, çalışanlar listesi\nkayıt ve faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmez. Sürekli mesleki\ngeliştirme eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları stajyer mentorluğu yapamazlar.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim süreleri
\n\n
MADDE\n11 – (1) Her meslek mensubunun\nyılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki\ngeliştirme eğitim programına katılması gereklidir. Üç yıllık dönemde 120 saatin\nüzerinde mesleki gelişim eğitimi alınması halinde, bu eğitimler izleyen üç yıla\ndevredilmez.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitiminde en az sürelerin yerine getirilmesi
\n\n
MADDE\n12 – (1) Sürekli mesleki\ngeliştirme eğitiminde en az sürelerin yerine getirilmesi konusunda aşağıdaki hususlar\nuygulanır:
\n\n
a) Uzaktan\nEğitim: Meslek mensubu; SMGM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen\nkısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Uzaktan eğitim\nfaaliyeti TESMER tarafından gerçekleştirilir. Eğitime katılan meslek\nmensuplarının eğitimlere katılım ve eğitim konularını takip durumları merkezi\nolarak izlenir. Uzaktan eğitime katılan meslek mensubuna, eğitimin istenilen\nkoşullarla gerçekleştirdiğine dair yine uzaktan eğitim sistemi kullanılarak\nbelge verilir. Belgenin bir örneği eğitim sicil dosyasına konulmak üzere meslek\nmensubu tarafından kayıtlı olduğu Odaya ibraz edilir.
\n\n
b) Yüz\nYüze Eğitim: Meslek mensubu; SMGM tarafından planlanarak programlanmış,\n“Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın yüz yüze eğitim yöntemi ile\nOdalarda (TESMER Şubelerinde) yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat\neğitim alacak şekilde katılır. Yüz yüze eğitim faaliyeti Odalar (TESMER\nŞubeleri) tarafından gerçekleştirilir. Eğitime katılan meslek mensuplarının,\neğitime devam durumu, SMGM tarafından dijital ortamda merkezi sistemle izlenir.\nMeslek mensupları eğitim salonlarına giriş ve çıkışlarında kendilerinde bulunan\nmanyetik tanıtım kartlarını okutarak, eğitim izleme sistemine bilgi\naktarılmasını sağlarlar. Odalar (TESMER Şubeleri) yüz yüze eğitime katılan\nmeslek mensubuna, eğitimin istenilen koşullarla gerçekleştirdiğine dair belge\nverir ve belgenin bir örneği meslek mensubunun eğitim sicil dosyasına konulur.\nMeslek mensubunun kayıtlı olduğu Oda ya da bu ildeki TESMER şubelerinin yüz\nyüze eğitimleri gerçekleştirememesi ya da yeterince gerçekleştirememesi\nhalinde, o ile en yakın oda ya da TESMER Şubesinin gerçekleştireceği\nfaaliyetlere katılım sağlanır. Makul gerekçelerle, bunun da olanaklı olmaması\nhalinde TESMER uzaktan eğitim faaliyetleri ile asgari eğitim saatinin tamamlanmasını\nsağlar. TESMER Şubeleri ya da Odalar; her yılın Kasım ayında, bir sonraki yıla\nilişkin gerçekleştirmeyi planladıkları, sürekli mesleki geliştirme eğitim\nprogramı çerçevesinde gerçekleştirecekleri etkinlikleri SMGM’ye duyurur.
\n\n
c) Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitim Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler:\nMeslek mensubu; 13 üncü maddede belirtilen faaliyetlere her yılda en az 10 saat\nkatılır.
\n\n
(2) Meslek\nmensubu; her üç yılda, en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim\nprogramına katılma zorunluluğunu; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde\nbelirtilen en az süreleri tamamladıktan sonra  13 üncü\nmaddede belirtilen faaliyetler ile yerine getirir.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitimi kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetler
\n\n
MADDE 13\n– (1) 8 inci maddede belirtilen\nprogramlar çerçevesinde gerçekleşen ve aşağıda sayılan faaliyetler, SMGM\ntarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde mesleki eğitim ve sürekli mesleki\neğitim programları kapsamında değerlendirilir:
\n\n
a) SMGM’ye akretide olmuş\nkurum ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans,\nseminer, sempozyum, araştırma çalışmaları vb.\netkinliklere katılım,
\n\n
b)\nAkredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve\ngörev alma,
\n\n
c)\nKonferans, sempozyum vs. etkinliklere\nkonuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma, toplantı moderatörlüğü.
\n\n
(2) Bu\nfaaliyetlere katılan meslek mensuplarının, eğitime devam durumu, SMGM\ntarafından dijital ortamda merkezi sistemle izlenir. Meslek mensupları eğitim\nsalonlarına giriş ve çıkışlarında kendilerinde bulunan manyetik tanıtım\nkartlarını okutarak, eğitim izleme sistemine bilgi aktarılmasını sağlarlar.
\n\n
(3)\nManyetik tanıtım kartlarının okutulmasının olanaklı olmadığı faaliyetler için\nodaya ya da TESMER Şubelerine beyan formu ile bildirimde bulunulur ve katılım\nbelgelerle doğrulanır.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim sicili
\n\n
MADDE\n14 – (1) Odalar, eğitim\netkinliklerine katılan meslek mensupları için eğitim sicili oluştururlar.\nEğitim sicilinde yer alan bilgiler, SMGM yetki verilmiş görevliler tarafından\naktarılır. Meslek mensubunun odalar arası nakil yapması halinde, eğitim sicili\nnakil gittiği odaya gönderilir.
\n\n
(2) SMGM\nbünyesinde de bilgisayar ortamında eğitim sicili oluşturulur. Bu sicil, meslek\nmensuplarının eğitim faaliyetlerine katılımını dijital ortamda izleyecek\nşekilde yapılandırılır.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitim sertifikası
\n\n
MADDE\n15 – (1) Sürekli Mesleki\nGeliştirme Eğitimine tabi meslek mensuplarına, her bir üç yıllık eğitim süreci\niçin, ilk yılın tamamlanmasından itibaren kayıtlı oldukları oda tarafından\n"Eğitim Sertifikası" verilir.
\n\n
(2) Eğitim\nsertifikaları SMGM tarafından numara içerecek şekilde hazırlanır ve zimmet\nevrakı karşılığı Odalara gönderilir.
\n\n
(3) Eğitim\nsertifikasında meslek mensubunun katılım sağladığı eğitim kredi saati SMGM\ntarafından her yıl için ayrı ayrı belirtilir\nve ilgili yıl Oda tarafından vize edilir.
\n\n
(4)\nSürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Sertifikasının, meslek ruhsatı ile birlikte\nişyerlerinin görülebilecek yerlerinde asılı bulundurulması zorunludur.
\n\n
ÜÇÜNCÜ\nBÖLÜM
\n\n
Sürekli\nMesleki Geliştirme Eğitiminin Yürütülmesi
\n\n
Odalar\nve TESMER Şubelerince yürütülecek programlarda eğitmenler
\n\n
MADDE\n16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında\nodalar ya da TESMER Şubeleri tarafından yürütülecek eğitim programları, “Tesmer Eğitici (Formatör)\nEğitimi Yönergesi”nde belirtilen eğiticiler tarafından bu yönergede belirtilen\nesaslar çerçevesinde yürütülür.
\n\n
Eğitim\nsorumluları
\n\n
MADDE\n17 – (1) Eğitim faaliyetleri ile\nilgili esasların tespiti, planlama, programlama, koordinasyon, denetleme ve\ndanışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu birimler SMGM'dir.
\n\n
(2) TESMER\nŞubeleri: TESMER ve Oda yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde, TESMER\nŞubeleri ve Oda bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden sorumludur.
\n\n
(3) SMMM\nve YMM Odaları: TESMER Şubesi bulunmayan İl ve Bölge Odalarında eğitim\nfaaliyetleri Oda Yönetim Kurullarının sorumluluğunda yürütülür.
\n\n
Eğitimin\nfaaliyetlerinin planlanması
\n\n
MADDE\n18 – (1) SMGM tarafından\nbelirlenen eğitim politikaları ve eğitim programlarının oluşturulması ve\nuygulanmasıyla ilgili genel ilke ve esaslar göz önünde bulundurmak suretiyle;\nTESMER, TESMER Şubeleri ve Odalarda bir takvim yılı içinde uygulanacak eğitim\nprogramlarının planı hazırlanır.
\n\n
Eğitimin\nfaaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler
\n\n
MADDE\n19 – (1) Eğitim programlarının\nuygulanması aşamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:
\n\n
a) Eğitim\nprogramı, bu programa katılan meslek mensupları ve eğiticilere yeter sayıda\nçoğaltılır ve bunlara gönderilir.
\n\n
b)\nDershane veya yoklama çizelgeleri, anket formları, bilgi formları, eğitim\nsertifikaları, çoğaltılmış ders notları, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat\neğitim araç ve gereçleri temin edilir ve eğitime hazır hale getirilir.
\n\n
c) Eğitim\ngörevlilerince ders planları yapılır.
\n\n
ç) Eğitim\nsicili ve eğitim istatistiklerinde kullanılmak üzere, kursiyer bilgi formunun\ndoldurulması sağlanır.
\n\n
d) Eğitim\ngörevlileri ile ilgili bilgi formunun doldurulması sağlanır.
\n\n
e) Program\nsonunda kursiyerler veya katılımcılara verilecek "Sürekli Eğitim\nSertifikası" hazırlanır.
\n\n
f)\nProgramın değerlendirilmesi amacıyla kursiyer veya katılımcılara anket formları\ndağıtılır ve anket formlarının değerlendirilmesi yapılır.
\n\n
Sürekli\nmesleki geliştirme eğitimi kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetlere\nilişkin esaslar
\n\n
MADDE\n20 – (1) Meslek mensubunun\nkatılım sağlamış olduğu; seminer, panel, sempozyum,\nkonferans, araştırma ve inceleme görevleri ile yabancı dil ve bilgisayar\nkursları gibi faaliyetlerin sürekli mesleki geliştirme eğitim kapsamında\ndeğerlendirilebilmesi için bu faaliyetlerin SMGM’ye akredite\nolmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından yürütülmüş olması gereklidir.\nAkreditasyona ilişkin esaslar SMGM tarafından belirlenir ve duyurulur.
\n\n
Akreditasyon
\n\n
MADDE\n21 – (1) Sürekli mesleki\ngeliştirme eğitiminde kabul edilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmalarını SMGM tarafından akredite\nedilmesi şarttır. Yukarıda sayılan faaliyetleri gerçekleştiren kurum ya da\nkuruluşlar ile mesleki ilgili teknik komiteler ve komisyonlarında akredite\nedilmesi şarttır. Akredite işlemi SMGM Akreditasyon Komitesi tarafından\ngerçekleştirilir. SMGM Akreditasyon Komitesi, 2 SMGM Yönetim Kurulu Üyesi,\nTESMER Temsilcisi ve SMGM Yönetim Kurulu tarafından atanmış meslekte tanınmış 2\nmeslek mensubu ve/veya akademisyenden oluşur. Akreditasyon kriterleri, Akreditasyon Komitesi tarafından belirlenir ve\nSMGM Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
\n\n
DÖRDÜNCÜ\nBÖLÜM
\n\n
Sürekli\nMesleki Geliştirme Merkezinin Mali Kaynakları
\n\n
Merkezin\nmali kaynakları
\n\n
MADDE\n22 – (1) Sürekli Mesleki\nGeliştirme Merkezinin mali kaynakları, Birlik bütçesi içinde yer alır.
\n\n
(2)\nSürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin kaynakları şunlardır:
\n\n
a) Birlik\nbütçesinden ayrılacak fon,
\n\n
b) SMGM'nin faaliyetleri dolayısı ile sağladığı gelirler,
\n\n
c) Özel ve\nkamu kuruluşlarından SMGM'ye yapılan bağış ve\nyardımlar,
\n\n
ç) Çeşitli\nfonlardan SMGM'ye yapılan aktarmalar,
\n\n
d) Diğer\nçeşitli gelirler.
\n\n
Merkezin\ngiderleri
\n\n
MADDE\n23 – (1) Sürekli Mesleki\nGeliştirme Merkezinin giderleri şunlardır:
\n\n
a) Sürekli\nMesleki Geliştirme Merkezi ya da Oda veya şubelerdeki eğitim amaçlı yatırım ve\ndemirbaş giderleri,
\n\n
b) Görsel\nya da basılı eğitim materyali hazırlama ve buna ilişkin yatırım giderleri,
\n\n
c)\nPersonel giderleri,
\n\n
ç) Yol ve\nseyahat giderleri,
\n\n
d) Huzur\nhakları.
\n\n
BEŞİNCİ\nBÖLÜM
\n\n
Çeşitli\nve Son Hükümler
\n\n
Faaliyette\nbulunmayanların durumu
\n\n
MADDE\n24 – (1) Faaliyette bulunmayan\nmeslek mensupları Oda ve SMGM'ne başvurup,\nSürekli Mesleki Gelişme Eğitimi almak istemediklerini beyan edebilirler. Bu\nkapsamdaki meslek mensupları faal olmak istemeleri durumunda işe başlamadan\nönce 60 saat teorik eğitim almak zorundadır. Bu, eğitimi izleyen yıl başlayacak\nSürekli Mesleki Gelişme Eğitimi süresinden mahsup edilmez.
\n\n
GEÇİCİ\nMADDE 1 – (1) 3568 sayılı Kanunda\n5786 sayılı Kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde; Serbest Muhasebeci unvanı\nile çalışmaya devam edenler de bu Yönetmelikte belirtilmiş gerekleri yerine\ngetirirler.
\n\n
Yürürlük
\n\n
MADDE\n25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı\ntarihinde yürürlüğe girer.
\n\n
Yürütme
\n\n
MADDE\n26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri\nTÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.



İçeriğe dön | Ana menüye dön