Boğaz Bağımsız Denetim - Mevzuat ve Tebliğler - Boğaz Bağımsız Denetim A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 20/11/2018 15:15:00
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun (Kanun) 11 inci maddesinin (madde) uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 20/11/2018 15:12:00
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:50
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:50 1. Amaç Bu Tebliğin amacı, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 20/11/2018 15:11:00
7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ
7103 SAyılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 20/11/2018 15:08:00
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:303
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:303 maç ve kapsam MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 20/11/2018 15:06:00
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 7/6/2018 12:54:00
KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELEİRNİN UZATILMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELEİRNİN UZATILMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı ve işletmecilere verilen kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı sürelerinin kırkdokuz yıla uzatılmasına, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla yirmidokuz yıla kadar yapılan kira sözleşmelerinin ise yirmidokuzyıla ya da irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle kırkdokuz yıla uzatılmasına, sözleşme bedelinin belirlenmesine,
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 24/5/2018 12:43:00
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - T.P., 033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - Y.P, 03801 SATILMA
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 24/5/2018 12:42:00
30/04/2018 Tarihli ve 2018/11674 Sayılı Kararname
30/04/2018 Tarihli ve 2018/11674 Sayılı Kararname ye Ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 24/5/2018 12:39:00
Kamu Gözetim Kurumu - Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) için uygulanacak ücretlerin, 14/12/2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle yeni bir belirleme yapılıncaya kadar aynen uygulanmasına karar verilmiştir.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 7/5/2018 13:16:00
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7103 Kabul Tarihi: 21/3/2018 MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dışişleri eski bakanlarına,” ibaresi “eski bakanlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine,” şeklinde değiştirilmiş, 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 7/5/2018 13:13:00
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Sıra No:493
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 7/5/2018 13:11:00
2018 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretler Açıklandı...
2018 Yılı SGK Tavan ve Taban Ücretler Açıklandı...
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 2/1/2018 18:37:00
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.8/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 2/1/2018 15:33:00
Çalışanların Meslek Kodlarının, SGK’ ya Bildirilmesi Zorunluluğuna Uymayanlar
Bütün iş yerlerinde, çalışanların meslek kodlarının işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesi uygulaması daha önce uygulamaya girmiş, ancak SGK işverenlere, bu uygulamaya geçiş için 01.01.2018 tarihine kadar süre vermişti.
Yayınlayan Boğaz Bağımsız Denetim - 2/1/2018 15:19:00
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön